علوم و فنون مدیریت اطلاعات (STIM) - فرایند پذیرش مقالات