آمار و ارقام فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات تا فروردین 1397

دارای ضریب تاثیر و نمایه سازی شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

این نشریه در فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشود 

 

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات در خصوص اخلاق نشر از آخرین بیانیه کمیته نشر (COPE) پیروی می کند و تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل کند. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. محرمانه بودن اطلاعات شخصی نویسندگان

2. تقدیر از افراد سازمانهایی که به نوعی به انجام پژوهش کمک کرده اند (در بخش سپاسگزاری)

3. چاپ نشدن مقالات مجله در نشریات داخلی و حارجی دیگر

4. به عهده گرفتن مسئولیت مقالات چاپ شده توسط نویسندگان

و مواردی از این قبیل

شماره جاری: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2476-6658
شاپا الکترونیکی
2476-6534

بانک ها و نمایه نامه ها