دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

 

ترتیب انتشار

فصلنامه

میانگین زمان داوری

حداقل 4 هفته 

میانگین زمان اقدام برای ارسال به داور

2 روز

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 12% در سال ۹۸

زبان نشریه

فارسی (+چکیده: انگلیسی)

 

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

رایگان

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور

 

 

سخن سردبیر
1. تحولِ دیجیتالِ اثربخش و لزوم هم‌گرایی بین حوزه‌های دخیل در مدیریت دانایی

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 7-16

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2000.1640

چکیده
  تحول دیجیتال پلی برای گذر از دنیای سنتی به دنیای جدید است. ویژگی‌های دنیای جدید عمدتا بر دیجیتال‌سازی استوار معطوف می‌باشد. در دنیای جدید، از ارتباطات شخصی تا کسب و کارهای کلان، همگی بر محمل ارقام استوار گشته و پدیده نوینی به نام واقعیت مجازی را آشکار ساخته است. واقعیت مجازی، شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند زندگی دوم، واقعیت افزوده و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان (530 نفر) دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

نیلوفر برزگران؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 43-72

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5441.1387

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌‌آفرینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی انجام شده است. روش‌: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، پژوهشی آمیخته است. نمونه‌گیری بخش کیفی به صورت غیر احتمالاتی و هدفمند انجام پذیرفت و عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته شناسایی شد. در بخش کمّی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. نقش شبکه‌های ‌اجتماعی در میزان مطالعه الکترونیکی و چاپی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی)

میترا صمیعی؛ حدیقه قبادی ترا؛ نجلا حریری

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4311.1305

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با‌ هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در مطالعه الکترونیکی و چاپی درسی و غیر درسی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش با روش پیمایشی- تحلیلی از نوع کاربردی انجام شده است. جامعه آماری (3032 نفر) با روش تصادفی ساده، و حجم نمونه 216 نفر تعیین شد. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها

مریم بابازاده؛ مریم صراف زاده؛ نادر نقشینه

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5294.1378

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی بر بازگشت منابع است. روش‎شناسی: روش این پژوهش، پیمایشی توصیفی است. اعضای کتابخانه‎های عمومی شهرستان کرج که شامل 41400 کاربر ( تا پایان سال 97) هستند، جامعه آماری این پژوهش می‌باشند که از این میان 381 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. شناخت تجارب اعضای هیئت علمی در خصوص حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی

سونا ایمانی طیبی؛ فیروزه زارع فراشبندی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4468.1320

چکیده
  هدف: حفاظت از اطلاعات، به معنای نگهداری و حفظ اطلاعات و تضمین امنیت برای استفاده پایدار از آن است. هدف از پژوهش حاضر، شناخت تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص حفاظت از مجموعه اطلاعات شخصی خود بود. روش: پژوهش حاضر کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 129-155

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4909.1349

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است. روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌‌ها از 3 پرسشنامه استاندارد فکری بونتیس، چو و ریچاردسون، ...  بیشتر

1. تحولِ دیجیتالِ اثربخش و لزوم هم‌گرایی بین حوزه‌های دخیل در مدیریت دانایی

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 7-16

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2000.1640

چکیده
  تحول دیجیتال پلی برای گذر از دنیای سنتی به دنیای جدید است. ویژگی‌های دنیای جدید عمدتا بر دیجیتال‌سازی استوار معطوف می‌باشد. در دنیای جدید، از ارتباطات شخصی تا کسب و کارهای کلان، همگی بر محمل ارقام استوار گشته و پدیده نوینی به نام واقعیت مجازی را آشکار ساخته است. واقعیت مجازی، شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند زندگی دوم، واقعیت افزوده و ...  بیشتر

2. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران

فرشید دانش؛ حمید کاظمی علیشاهی؛ صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 129-155

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4909.1349

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است. روش پژوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌‌ها از 3 پرسشنامه استاندارد فکری بونتیس، چو و ریچاردسون، ...  بیشتر

3. شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

نیلوفر برزگران؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-72

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5441.1387

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌‌آفرینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی انجام شده است. روش‌: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، پژوهشی آمیخته است. نمونه‌گیری بخش کیفی به صورت غیر احتمالاتی و هدفمند انجام پذیرفت و عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته شناسایی شد. در بخش کمّی، ...  بیشتر

4. جریمه دیرکرد منابع امانتی کتابخانه‌ها: چالش‌ها و راهکارها

مریم بابازاده؛ مریم صراف زاده؛ نادر نقشینه

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5294.1378

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی بر بازگشت منابع است. روش‎شناسی: روش این پژوهش، پیمایشی توصیفی است. اعضای کتابخانه‎های عمومی شهرستان کرج که شامل 41400 کاربر ( تا پایان سال 97) هستند، جامعه آماری این پژوهش می‌باشند که از این میان 381 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های مورد نیاز به کمک پرسشنامه ...  بیشتر

5. نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان

سید احمد حسینی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی‌های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان (530 نفر) دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر تعیین ...  بیشتر

انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران

انجمن همکار با فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

مشابه یابی مقاله ها

سامانه مشابه یابی سمیم نور

دسترسی آزاد

این مجله از سیستم دسترسی آزاد جهت استفاده از مقالات استفاده میکند.

شناسه منحصر به فرد دیجیتالی برای هر مقاله

Doi شناسه دیجیتال، یک کد اختصاصی است که برای هر مقاله و محتوای الکترونیکی (مقاله، کتاب، و ...) توسط موسسه DOI.org تولید شده و همانند بارکد برای شناسایی محتواهای علمی به کار می‌رود.

ابر واژگان