آمار و ارقام فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات تا فروردین 1397

دارای ضریب تاثیر و نمایه سازی شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

این نشریه در فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشود 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398