ترتیب انتشار

فصلنامه

میانگین زمان داوری

حداقل 4 هفته 

میانگین زمان اقدام برای ارسال به داور

2 روز

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 12% در سال ۹۸

زبان نشریه

فارسی (+چکیده: انگلیسی)

 

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

رایگان

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور

 

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 3، پاییز 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2476-6658
شاپا الکترونیکی
2476-6534

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان