آمار و ارقام فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات تا فروردین 1397

دارای ضریب تاثیر و نمایه سازی شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

این نشریه در فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشود 

 

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات در خصوص اخلاق نشر از آخرین بیانیه کمیته نشر (COPE) پیروی می کند و تمامی استانداردهای اخلاقی مورد نیاز جهت نشر را در نظر می گیرد تا بدینوسیله از کیفیت مقالات علمی چاپ شده اطمینان حاصل کند. این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. محرمانه بودن اطلاعات شخصی نویسندگان

2. تقدیر از افراد سازمانهایی که به نوعی به انجام پژوهش کمک کرده اند (در بخش سپاسگزاری)

3. چاپ نشدن مقالات مجله در نشریات داخلی و حارجی دیگر

4. به عهده گرفتن مسئولیت مقالات چاپ شده توسط نویسندگان

و مواردی از این قبیل

شماره جاری: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

2. تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

صفحه 33-65

10.22091/stim.2019.1488

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ


بانک ها و نمایه نامه ها