آمار و ارقام فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات تا فروردین 1397

دارای ضریب تاثیر و نمایه سازی شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

این نشریه در فهرست نشریات اصلی پایگاه استنادی  علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشود 

شماره جاری: دوره 5، شماره 16، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

2. تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

صفحه 0-0

10.22091/stim.2019.1488

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ