1. مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

اورانوس تاج‌الدینی؛ یوسف اسفندیارپور؛ علی سادات موسوی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.837

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان بوده و برای نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. آیا کاربران کتابخانه‌های عمومی از شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش استفاده می‌کنند؟: یک مطالعه کیفی

اورانوس تاج‌الدینی؛ راضیه سعادت نسب؛ عادل سلیمانی نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.779

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است.روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است و نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر