1. تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات

اکبر مجیدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 21-56

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.836

چکیده
  هدف : مقاله حاضر به تحلیل و نقد جایگاه و کاربرد رویکردهای شناختی در علوم اطلاعات می‌پردازد. همچنین افق‌های جدیدی برای انجام پژوهش شناختی در علوم اطلاعات معرفی می‌کند. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع مروری- تحلیلی است. از منابع علمی برای بررسی و تحلیل موضوع استفاده شده است. یافته‌ها: رویکرد شناختی بر جریان تحقیقات و حل مسائل علوم اطلاعات ...  بیشتر