1. بررسی مقایسه‌ای آمیخته‌های بازاریابی بین ناشران رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ناشران برگزیده

فاطمه زندیان؛ عالیه موسی زاده؛ لیلا زادولی خواجه؛ محمد حسن‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 31-51

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1375

چکیده
  هدف: بررسی میزان توجه ناشران علم اطلاعات و دانش‌شناسی به آمیخته‌های بازاریابی و مقایسه آن، با میزان توجه ناشران برگزیده به عوامل مورد بررسی می‌باشد. روش:پژوهش حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه ناشرانی است که به طور تخصصی، کتاب‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی را منتشر می‌کنند. در میان ناشران رشته‌های دیگر، ناشرانی که در بین ...  بیشتر

2. تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی)

فاطمه هلالیان مطلق؛ محمد حسن زاده؛ فاطمه زندیان

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 7-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2152.1143

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات واسطه‌ای مؤلفه‌های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی بر پایه الگوی پایه‌های ساختمان مدیریت دانش پروست و همکاران (2000) می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر ماهیت پیمایشی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش 370 نفر از کارکنان شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی ...  بیشتر