1. مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تبریز

سعید غفاری؛ رقیه عباس زاده

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1412

چکیده
  هدف: مدیریت منابع خاکستری با داشتن ارزش اطلاعاتی منحصر به فرد در توسعه دانش، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های دانشگاه تبریز پرداخته شد. روش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری 41 نفر شامل تمامی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تبریز است. ...  بیشتر