1. ارزیابی کیفیت وب سایت‌های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده

فائزه سادات طباطبایی امیری؛ نرگس خالقی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 95-121

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.610

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وب سایت­ های فارسی زبان در حوزه زنان و خانواده با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت دابلیو. کیو. ای. تی[1] و ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت آن­ها است. روش: پژوهش به روش پیمایشی توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، سایت­ های فارسی زبان زنان است که از طریق جست و جو در موتور جست و جوی گوگل، یاهو ...  بیشتر