1. آسیب ‏شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب ‏اعتبار شدۀ ایرانی در پایگاه‏ های اطلاعاتی اسکوپوس، گوگل‏ اسکولار و ریسرچ‏ گیت بین سال‌های 1997 تا 2017

ساناز پوروشسب

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 137-156

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3054.1200

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، آسیب‏ شناسی و بررسی مقالات بین المللی سلب‏ اعتبار شدۀ ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به روش علم‌سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام مقالات سلب‏‌اعتبار شده در پایگاه‏ اطلاعاتی اسکوپوس است که 109 عنوان مقاله بازیابی شدو همان مقالات در گوگل ...  بیشتر