1. بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن

سمیه علمدار

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 83-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.771

چکیده
  بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه‌های فیپای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران با قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی از نوع تحلیل ...  بیشتر