مدیریت دانش
1. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

اسماء ملازهی؛ فاطمه کریمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 103-131

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3626.1256

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک‌دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) می‌باشد. روش‌پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 در دوره کارشناسی ناپیوسته پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد ...  بیشتر

2. آیا کاربران کتابخانه‌های عمومی از شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش استفاده می‌کنند؟: یک مطالعه کیفی

اورانوس تاج‌الدینی؛ راضیه سعادت نسب؛ عادل سلیمانی نژاد

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.779

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی چگونگی به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی برای اشتراک دانش توسط کاربران و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است.روش‌شناسی: در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده است. جامعه پژوهش حاضر همه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان است و نمونه‌ پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر