1. مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی کتابداران کتابخانه‌های عمومی

اورانوس تاج‌الدینی؛ یوسف اسفندیارپور؛ علی سادات موسوی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.837

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل پارادایم نظری مدیریت دانش شخصی متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان است.روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه‌ای انجام‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه‌های عمومی استان کرمان بوده و برای نمونه‌گیری ...  بیشتر