1. بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در به کارگیری ابزارهای وب 2.0

عاصفه عاصمی؛ نرگس اورعی؛ زهرا رجایی خوزانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 127-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.838

چکیده
  پژوهش حاضر میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در بکارگیری ابزارهای وب 2.0 را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. برای آزمودن متغیرها از آزمون‌های استیودنت تک نمونه‌ای، T مستقل، آزمون تعقیبی شفه، و آزمون تحلیل واریانس ...  بیشتر