1. رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی ایران

حامد آقاجانی کوپائی؛ لیلا نعمتی انارکی؛ فروزان عشوری مهرنجانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.1901.1132

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیتی با رضایت‌شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌پردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی، از نوع توصیفی- تحلیلی بود. ابزارگرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی و رضایت‌شغلی که بین 75 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران ...  بیشتر

2. بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

زهره میرحسینی؛ آزاده فتاحی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 151-169

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.839

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال 1393انجام شده است.روش شناسی: روش تحقیق پیمایشی تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 194 نفر کتابداران کتابخانه ...  بیشتر