1. مطالعه تأثیر فناوری های آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

معصومه مقصودی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2032.1136

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر فناوریهای آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس شهدای فرهنگی و شهید کماسی بجنورد به تعداد 200 نفر در هر مدرسه می باشد. نمونه شامل 63 نفر در مدرسه شهید کماسی و 64 نفر در مدرسه ...  بیشتر