سازماندهی اطلاعات
1. تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی)

فاطمه بیات؛ محمد حسن زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2940.1193

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ...  بیشتر