سازماندهی اطلاعات
1. تبیین و مقایسۀ طبقه‌بندی‌های علوم در تمدّن اسلامی و تمدن غرب

حیدر مختاری؛ نوروز شفیع تبار سماکوش؛ حمید قاضی زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 45-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3558.1250

چکیده
  هدف: دانشمندان بسیاری بر اساس معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی خود به طبقه‌بندی علوم پرداخته‌اند. هدف این مطالعه تبیین و مقایسۀ رده‌بندی‌های علوم در تمدن اسلامی و تمدن غرب و کشف تفاوت‌ها و تشابهات آنهاست. روش: این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش مرور متون انجام شده است. یافته‌ها: دانشمندان مسلمان ملاک‌هایی «بومی» برای طبقه‌بندی علوم ...  بیشتر