مدیریت دانش
1. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

اسماء ملازهی؛ فاطمه کریمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 103-131

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3626.1256

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک‌دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) می‌باشد. روش‌پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 در دوره کارشناسی ناپیوسته پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد ...  بیشتر