موضوعات = ابزارهای سازمانی: آنتولوژی، تاکسونومی
تعداد مقالات: 1
1. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 157-181

10.22091/stim.2019.3790.1275

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی