بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی است که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: بدین منظور ضمن پیشنهاد یک مدل پایه، این مدل پژوهش بر روی جامعة آماری شامل440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام و 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. از ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر مدل استفاده شده و روایی محتوا و پایایی آنها نیز بررسی و تأیید شده است. برای تحلیل داده‌های بدست آمده نیز از نرم‌افزار آماری SPSS بکار گرفته شد.
یافته‌ها: از نظر نویسنده‌ها، یافته‌ها نشان می‌دهند که بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات و بالندگی سازمانی روابط معناداری وجود دارد. همچنین سهولت درک شده با ضریب همبستگی 797/0 و سودمندی درک شده با ضریب همبستگی 405/0 در بالندگی سازمانی تأثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: فناوری اطلاعات یک دارایی استراتژیک مهم برای سازمان‌ها به شمار می‌رود که می‌توان از آن برای بهبود عملکرد سازمانی و رقابت راهبردی استفاده نمود. همچنین زمینه را برای اجرای بهتر استراتژی‌های سازمان فراهم می‌نماید و کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمان یاری می‌کند که در نهایت موجب بالندگی سازمانی می‌شود. بنابراین مدیران باید در جهت پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Acceptance of Information Technology in Organizational Development (Case Study: Staff of Ilam University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni
  • Mohammad taban
Department of Management, Faculty of Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between the factors of ICT acceptance in organizational development, which was studied at Ilam University.
Methods: For this purpose, while proposing a basic model, this research model has been studied on the statistical population of 440 employees of Ilam University and 205 as a statistical sample. The data gathering tool was a questionnaire based on the model and its content validity and reliability were also verified. SPSS software was used to analyze the obtained data.
Findings: According to the authors, the findings show that there is a significant relationship between the factors of ICT acceptance and organizational development. Also, perceived ease with a correlation coefficient of 0.779 and perceived usefulness with a correlation coefficient of 0.455 have a significant effect on organizational development.
Conclusion: Information technology is an important strategic asset for organizations that can be used to improve organizational performance and strategic competition. It also provides the ground for better implementation of the organization's strategies and helps staff to achieve the organization's goals, which ultimately leads to organizational development. Therefore, managers should take steps to implement information technology in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance of Information Technology
  • Organizational Development
  • University of Ilam

منابع

پژوهان، ایوب. (1392). ارتباط بالندگی سازمانی با عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان. فصلنامه مدیریت سازمان­های دولتی، سال دوم، شماره8، صص 77-94.

ترکمان، مهدی. (1395). بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با بالندگی سازمانی در دانشگاه علوم انتظامی. مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، سال نهم، شماره1 (پیاپی33)، صص 91- 118.

جهانگیر، غلامحسین؛ دیانی، محمدحسین؛ نوکاریزی، محسن. (1393). توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (TAM) از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارامد و ناکارآمد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی (پژوهان)، مبتنی بر رویکرد شناختی – اجتماعی. پژوهش­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شماره2، صص 319- 339.

حسین­زاده، آراسته؛ صفری، ثنا. (1396). تبیین نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: سازمان سنجش آموزش کشور). نامه آموزش عالی دوره جدید، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، صص 199-218.

خسروی­پور، بهمن و پورجاوید، سهیلا. (1395). عامل­های تأثیرگذار بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره38، صص40- 50.

دعایی، حبیب­اله؛ پور، سمیرا؛ رضایی­راد، مصطفی؛ خریدار، فاطمه. (1392). درک تأثیرگذاری بالندگی و عدالت سازمانی از منظر شاخص­های رفتاری. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال پنجم، شماره10، صص 145-168.

رشادت­جو، حمیده. (1395). تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه­ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) در شرکت کانی کاوان. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره8، صص 123-141.

شاهزیدی، محمدرضا. (1395). بررسی رابطه بین فرهنگ کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در شرکت فرآوری و صادرات سنگ رنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­نور واحد بین­الملل کیش.

شفیعی­زاده، رامین. (1392). تعیین رابطه بالندگی سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارمندان شعب تهران بانک سامان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

عظیم­پور راد، مهدی. (1395). بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت الکترونیکی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان ساکن منطقه هجده شهر تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­نور مرکز تهران غرب.

غیاثی­فرد، حسن. (1394). بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و نوآوری در سازمان (مطالعه موردی: مرکز طراحی شهید یزدانی سازمان صنایع هوافضا). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام­نور مرکز تهران غرب.

قلاوندی، حسن؛ علی­زاده، معصومه. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات. فناوری آموزش، جلد9، شماره2، صص 105- 113.

قنبری، سیروس و کریمی، ایمان. (1395). بررسی تأثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی (TAM). مدیریت بر آموزش سازمانها، سال پنجم، شماره1، صص 9-36.

قنواتی زاده، میترا. (1396).رابطه سلامت سازمانی و بالندگی سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان فارس. پایان­نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

محمدی، علی و امیری، یاسر. (1392). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری. مدیریت فناوری اطلاعات، دوره پنجم، شماره4، صص 195- 218.

محمدی زمان، مسعود. (1397). طراحی درک عوامل مؤثر بر رفتار پذیرش فناوری اطلاعات (مطالعه موردی مشتریان بانک ملی). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.

منصورزاده، محمد؛ محمودی، فیروز؛ حبیبی، حمداله. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان بر اساس الگوی پذیرش فناوری3. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، سال نهم، شماره5، صص 357- 370.

مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1391). تحلیل آماری با استفاده از spss. انتشارات گنج شایگان، چاپ چهارم.

نادری­بنی، محمود؛ دلشاد، علی؛ محمدی، فاطمه؛ ادیب­زاده، مرضیه. (1394). عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتل­های شهر شیراز. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره29، صص 69- 93.

نجفی، ابراهیم؛ جعفرپور، محمود؛ باقرحبی، محمد. (1390). بررسی متغیرهای رفتاری موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان (مطالعه در یک سازمان نظامی). فصلنامه روانشناسی نظامی، سال دوم، شماره7، صص 61- 75.

نیکوفر، مرتضی؛ مظاهری، مهرداد. (1396). نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده­های تربیت بدنی کشور. پژوهش­های مدیریت عمومی، سال دهم، شماره سی و ششم، صص 211-232.

References

Berrett, B., Murphy, J., & Sullivan, J. (2012). Administrator insights and reflections: Technology integration in schools. The Qualitative Report, 17(1), 200-221.

Davis, FD., Bagozzi, RP., & Warshaw, PR. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Manag Sci, 35(8):982-1003.

Gupta, B., Dasgupta, S., & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a Government Organization in a Developing Country: An Empirical Study. Journal of Strategic Information System, 17, 140-154.

Jan, A.Un., & Contreras, V. (2011). Technology acceptance model for the use of information technology in universities. Computers in Human Behavior, 27, 845- 851.

Karakaya, A., & Yilmaz, K. (2013).Problem Solving Approach at Organizational Development Activities: A Research at Karabuk University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 322-331.

Khasawneh, O.Y. (2018). Technophobia without boarders: The influence of technophobia and emotional intelligence on technology acceptance and the moderating influence of organizational climate. Computers in Human Behavior, 88, 210- 218.

Lee, S., & Kim, B.G. (2009). Factors Affecting the Usage of Internet: A Confirmatory Study. Computer in Human Behavior, 25, 191-201.

Marangunić, N., & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. Universal Access in the Information Society, 14(1), 81-95. Doi: 10.1007/s10209-014-0348-1

Mastari Farahani, F., Rezaei Sharif, A., & Ostadhasanloo, H.  (2012). Obstacles of using information and communication technology in learning-teaching process. Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 5(1), 15- 21. ]Persian[

Nigg, C.R., Lippke, S., & Maddock, J.E. (2009). Factorial Invariance of the Theory of Planned Behavior Applied to Physical Activity across Gender, Age , and Ethnic Groups. Psychology of Sport and Exercise, 10, 219-225.

Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2018).  The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers & Education, 128, 13- 35.

Schreyögg, G. (2015). Development: Organizational. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 6, 296-300.

Shatrevich, V. (2014).Industrial structures as competitive factor in organization development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 871-878.

Shimoni, B. (2017). A sociological perspective to organization development Habitus Oriented Consulting. OrganDyn, 46(3), 296-300.

Steinert, Y., Naismith, L., & Mann, K. (2012). Faculty development initiatives designed to promote leadership in medical education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 19. Medical teacher, 34(6), 483-503.

Tarhini, A., Hone, K., Liu, X., & Tarhini, T. (2017). Examining the moderating effect of individual-level cultural values on users’ acceptance of E-learning in developing countries: a structural equation modeling of an extended technology acceptance model. Interact. Learn. Environ. 25 (3), 306–328.

Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.

Witek-Crabb, A. (2014). Business growth versus organizational development reflected in strategic management of Polish small, medium and large enterprises. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 66- 76.

 

CAPTCHA Image