بررسی مقایسه‌ای آمیخته‌های بازاریابی بین ناشران رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی و ناشران برگزیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشچوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف: بررسی میزان توجه ناشران علم اطلاعات و دانش‌شناسی به آمیخته‌های بازاریابیو مقایسه آن،باتوجه ناشران برگزیده به عوامل مورد بررسی می‌باشد.
روش:پژوهش حاضر پیمایشی است. جامعه آماری کلیه ناشرانی است که به طور تخصصی، کتاب‌های رشته علم اطلاعات و دانش-شناسی را منتشر می‌کنند. در میان ناشران رشته‌های دیگر،ناشرانیکه در بین مخاطبان و مشتریان خود بیشترین محبوبیترا دارندانتخاب شده‌اند.بحث دولتی و غیردولتی بودن ناشر مدنظر نبوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که علاوه بر توزیع در میان کارکنان مؤسسات انتشاراتی مدنظر، در میان نویسندگانی که بیشترین همکاری را طی سالهای اخیر با ناشران مذکور داشته‌اند نیز توزیع گردید.برای انجام محاسبات آماری، از نرم‌افزار SPSSو آزمون آماری تحلیل واریانس، تی مستقل و تی تک نمونه‌ای، آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان می‌دهددر رابطه با مولفه‌های توزیع، قیمت‌گذاری، ترویج، محصول،شواهد فیزیکی و پرسنل، نشر کتابدار،در ارتباط با فرآیند ناشران،نشر چاپاراز بقیه‌ی ناشران برتر بوده‌اند.در بخش ناشران برگزیده در ارتباط با مولفه‌های توزیع و قیمت-گذاری، انتشارات سمت،در بخش ترویج، انتشارات امیرکبیر و در ارتباط با مولفه‌های محصول، شواهد فیزیکی، فرآیند و پرسنل نیزانتشارات تیمورزاده عملکرد بهتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Marketing crosses field of information science and knowledge of the publishers and publishers

نویسندگان [English]

  • fatemeh zandian 1
  • Aliyeh Mousazadeh 2
  • leyla zadvali 2
  • mohammad hasanzadeh 3
1 TMU UN.
2 TMU UN.
3 TMU UN.
چکیده [English]

Objective:Investigating the importance of publishers of information science and science to marketing mixes and comparing them with the attention of publishers chosen to the factors under investigation.

Methods:The present study is a survey. Statistical community of all publishers who specialize in the publishing of information science and knowledge science books. Among publishers of other disciplines, publishers who were most popular among their clients and clients were selected. The issue of government and the publisher's non-governmental nature has not been considered. To collect data, a researcher-made questionnaire was used which, in addition to the distribution among the staff of the popular publishing houses, was also distributed among the authors who most collaborated with the publishers in recent years. To perform statistical calculations on the data, SPSS software and ANOVA, t-test and one-sample t-test was used Duncan and the results have been analyzed.

finding:The findings show that in relation to the components of distribution, pricing, promotion, product, physical evidence and personnel, the publication of the librarian, in connection with the publishers process, the publication of the Chapar from the other top publishers. In the section of publishers selected in relation to distribution and pricing components, side publications, the promotion section, Amir Kabir publications, and in terms of product components, physical evidence, process and personnel, Timor-born Brsnl publications performed better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing mix
  • publishers
  • information science and Danshshnasy
  • publishing
  • marketing

منابع و ماخذ:

رجوعی، مرتضی؛ عزت زاده، مستوره؛ سعیدی، سمیه. ( 1394). " تحلیل عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در فروش کتب الکترونیک ". تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. 72: 276-255.

رضوانی، علی.(1388).  "طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در بنگاه های صنعتی ایران". پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

کاتلر، فیلیپ. (1384).کاتلر در مدیریت بازار. ترجمه عبداله رضایی نژاد. تهران: انتشارات فرا.

مدیر شانه چی، محسن. (1381).  فن نشر کتاب. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

ﻣﻮﺳﻮﯾﺎﻥ،ﺍﯾﻤﺎﻥ؛ﺧﯿﺮﯼ،ﺑﻬﺮﺍﻡ؛ﻣﯿﺮﺍﺑﯽ،ﺣﯿﺪرضا. ( 1393). " بررسی تآثیر فشار عامه بر آمیخته ی بازاریابی و تآثیر آمیخته ی بازاریابی پایداری برموفقیت بازاریابی پایداری". تحقیقات بازاریابی نوین. 1: 194-173.

مولوی، سلیمان؛ عابسی، سعید؛ شاه طهماسبی،اسماعیل. (1392). " اولویت بندی شاخص ها و ابعاد موفقیت در بازاریابی کتاب های دانشگاهی ". مطالعات فرهنگ ارتباطات. 53: 54-29.

References

Heebels,B. (2012). "Place-making in publishing: Dutch trade book publishers and the meaning of place in establishing reputation and  rust ". Geoforum Journal. Article in press.http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-marketing-mix.html(date: July 19, 2012).

Laing , A. (2008). Bookselling culture and consumer behavior : Marketing strategies and responses in traditional and online environments. Ph.D. thesis, The Robert Gordon University Aberdeen.

Lancaster. G ; Massingham. L. (2002)."Essentials of Marketing: Text and Cases ". 3th ed. Mc Grow Hall.

Vaisviliene , A.(2010). Influence of Advertising on Customer in Book Market. Ph.D. thesis, Vilnius University.

 

CAPTCHA Image