تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نر‌م افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید بهشتی

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی از لحاظ مدیریت ورود اطلاعات است.
روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی ارزیابانه برای اجرای آن استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، ارزیابی با استفاده از سیاهه وارسی است. جامعه پژوهش شامل دو گروه بوده است، گروه اول، پنج نرم‌افزار کتابخانه‌ای درون‌سازمانی، که براساس معیارهای فعال بودن، محدوده پوشش و همسنگ بودن نرم افزارها (نرم‌افزار کتابخانه‌ای دانشگاهی)، مورد مطالعه قرار گرفته است. و گروه دوم 65 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم یعنی: دانشگاه تهران، شریف، شهید بهشتی، مالک اشتر، فردوسی که در بخش ورود اطلاعات مشغول به کار هستند مورد پرسش قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که براساس دیدگاه کتابداران در خصوص قابلیت‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای دانشگاه تهران، پند (شهید بهشتی)، ماوا (مالک اشتر)، سیماد (فردوسی مشهد)، پروان (شریف) در بخش ورود اطلاعات، 26/18 درصد نرم افزار پند، 04/48 درصد نرم‌افزار سیماد، 71/17 درصد نرم‌افزار پروان، 90/22 درصد نرم‌افزار تهران، 53/46 درصد نرم‌افزار ماوا در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
نتیجه گیری: به طور کلی نظرسنجی کتابداران در خصوص قابلیت‌های بخش ورود اطلاعات نرم افزارهای کتابخانه‌ای پند، پروان، سیماد، اوراکل تهران و ماوا نشان داد که نرم‌افزارها در این بخش، ضعف‌های اساسی دارند. با توجه به اینکه هرچه محیط ورود اطلاعات درست و نزدیک‌تر به استانداردهای حوزه کتابداری و علوم اطلاعات طراحی شود (نه صرفا استانداردهای نرم افزاری)، گردش اطلاعات و جستجو را آسانتر می‌کند، بنابراین لازم است طراحان در تدوین این قسمت توجه بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the views of librarians and assessing the management of data entry in in-house library software

نویسندگان [English]

  • Sahar Habibi 2
  • Mohsen Zeinolabedini 3
2 Shahid Beheshti University, Information Science Department
3 Shahid Behehshti University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to identify the status of intra-organizational library software in terms of data entry management.
Methodology: This is applied in terms of its purpose and an applied research method has been used for its implementation. The method of data collection is evaluated using a check list. The research population consisted of two groups: the first group, five software organizations of internal organization libraries, which were studied based on the criteria of activity, scope of coverage and software compatibility (software library of the university). And the second group of 65 librarians from the universities of the affiliated universities of the Ministry of Science: Tehran University, Sharif, Shahid Beheshti, Malek Ashtar, Ferdowsi, who are working on the data entry section.
Findings: findings showed Pand (Beheshti), Mava (Malek Ashtar), Simad (Ferdowsi Mashhad), Parwan (Sharif) in the Information Entry, 26 / 18% of the software, 48.44% of the software, 17.71% of the software of Parwan, 22.9% of the software of Tehran, 46.53% of the software is in a favorable situation.
Conclusion: Generally, librarians' surveys on the capabilities of the data entry section of Pand, Parwan, Siamad, Oracle and Mava library software showed that softwares in this section have significant weaknesses. Given the fact that the information entry environment is designed more accurately and more closely to library and information science standards (not just software standards), it simplifies the flow of information and search, so designers need to pay more attention to this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • library software
  • information management
  • evaluation
  • in-app software
  • librarians

امامی، ساناز (1391). مطالعه مشکلات کتابداران در استفاده از بانک­های مستند نرم­افزارهای کتابخانه­های دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران. پایا­ن­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

پذیرش، نسرین. (1392). بررسی مقایسه‌ای امکانات و ویژگی‌های نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای ایران (پارس آذرخش، پیام مشرق، کاوش، نوسا) و ارائه الگویی برای ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، مشهد.

طهماسبی لیمونی، صفیه، امامی، منیژه، و قیاسی، میترا (1396). بررسی دیدگاه کتابداران دانشگاه­های علوم پزشکی اهواز، بابل و شهید بهشتی نسبت به نرم­افزار کتابخانه­ای آذرخش: یک مطالعه تطبیقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 27(152)، 184-175.

حاجی زین‌العابدینی، محسن، پازوکی، فاطمه و داودزاده سالستانی، سیروس (1390). نرم‌افزار های کتابخانه‌ای در ایران. تهران: مجموعه کتابدار.

حریری، نجلا، و صغری، فیروزی (1389). سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار  کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده کننده از آن. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 4 (22)، 102-84.

حبیبی، سحر و همکاران (1397). مطالعه وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

فتاحی، رحمت اله ؛ پریرخ، مهری (1385). نرم­افزار جامع کتابخانه و آرشیو. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. سرویراستار عباس حری، ویراستار همکار نرگس نشاط، دستیاران علمی محمد حسن رجبی، نرگس نشاط. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ج2: 1773-1779.

فتاحی، رحمت‌االله و رداد، ایرج (1382). نظام‌های رایانه‌ای یکپارچه کتابخانه: قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و معیارهای ارزیابی برای کتابداران و طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

فتاحی، رحمت­االله و طاهری، سید مهدی، ناقدی احمد، فرشته (1388). فهرستنویسی رایانه­ای: مفاهیم، شیوه­ها، و کاربرد نرم­افزارهای رایانه­ای در سازماندهی اطلاعات. تهران. مجموعه کتابدار.

قاسم پور، سکینه. (1389). دیدگاه کتابداران و کارکنان کتابخانه ملی ایران در خصوص قابلیت­های نرم افزار جامع کتابخانه­ای رسا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

هوشیار یزدیان، مهدی. (1376). مقایسه قابلیت‌های نرم‌افزار  کتابخانه آستان قدس رضوی با قابلیت‌های نرم‌افزار های پارس‌آذرخش و نوسا در حوزه فراهم‌آوری و سازماندهی مواد و اشاعه اطلاعات. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و  علوم تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد.

ملک محمدی، سعید و حاجی زین­العابدنی، محسن (1397) بررسی وضعیت استفاده کتابداران از قابلیت­های نرم­افزارهای کتابخانه­ای در کتابخانه­های تخصصی شهر اهواز، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4 (2)، 109-77.

موسوی چلک، افشین (1379). بررسی تطبیقی کارایی نرم­افزارهای نوسا، کاوش و پارس­آذرخش از دیدگاه فهرست­نویسی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال.

References

Hudron kari, K., & Baro. (2014). The use Library Software in Nigerian University Libraries and ChallengesLibrary Hi Tech News, 31, 15-20.

Husain, s.h; Alam Ansari, M. (2010). Library Outomation Software Pakages In India: A Study OF the Cataloguing Modules of Alice For Windows, Libsys And Virtua of Library And Information Studies, 54, 146-151.

Siddique, N., Mahmood, K. (2015). Status of library software in higher education institutions of Pakistan. International Information & Library Review, 47(3-4), 59-65.

Shafique, F.,& Mahmood, kh. (2006). Librarian’s opinions about Library Software: a survey of libraries in Lahore. The Electronic Library, 25, 266-778

Kumar, M. A., Rao, K. S., & Naik, D. (2017). Evaluation of Libsys vs SOUL the Integrated Library

Management Software. International Journal of Information Dissemination & Technology, 7 (3), 177-18.

 

CAPTCHA Image