نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس. دانشگاه شهید بهشتی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی بود که حداقل با یکی از سامانه‌های یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌ها کار کرده بودند. تعداد این افراد براساس پرس و جو از دفتر آموزش الکترونیک دانشگاه شهید بهشتی برابر با 120 نفر بود و تعداد 95 نفر از دانشجویان برای امتحان پایان‌ترم اول سال تحصیلی 96-97 به دانشکده مراجعه حضوری داشتند که کل این افراد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر پایه ویژگی‌های سامانه‌ یادگیری الکترونیکی بود. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با امکانات سامانه‌های یادگیری الکترونیک تفاوت معناداری داشت (0001/0=P، 041/6-=Z) بنابراین مدل ذهنی دانشجویان با سامانه‌های الکترونیکی منطبق نبود و با توجه به علامت منفی Z سامانه‌های الکترونیک با مدل ذهنی کاربران تفاوت زیادی داشتند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت‌های سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس با هیچکدام از بخش‌های نمایش، راهنما، پخش آنلاین و عمومی مطابقت نداشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the Conformity of the Student's Mental Model with the Electronic Learning System of Shahid Beheshti University

نویسنده [English]

  • Mehdi Rahmani

university of Tehran

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the compatibility of students' mental models with the E-learning management system Shahid Beheshti University Method: The present research is applied in terms of its purpose and in terms of data collection method it is a survey type. The population of the study consisted of virtual students of the Faculty of Education and Psychology of Shahid Beheshti University, which worked at least with one of the electronic learning systems of universities. The number of these people was 120 on the basis of a questionnaire from the Office of Electronic Education of Shahid Beheshti University, and 95 students were enrolled at the Faculty of Nursing for the end of the first semester of the academic year, all of whom were selected as the sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on the characteristics of the electronic learning system. Results: The results of this study showed that there was a significant difference between the students 'mental model matching with the facilities of electronic learning systems (P = 0.0001, Z = 0.601). Therefore, the students' mental model did not conform to the electronic systems and according to the negative sign Z, Electronic systems differed greatly from users' mental models. Conclusion: The results of this study showed that the capabilities of the learning management system (LMS) did not match any of the sections of the show, guide, online and general broadcasting

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental model
  • e-learning
  • virtual students
  • learning management system (LMS)

اسماعیلی، هادی، رحمانی، شاهپور، کاظمی، احمد، و علی‌احمدی، مصطفی (1395) ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34): 222-203.

ایفرانت (2018) سیستم آل. ام. اس. چیست؟ بازیابی شده در تاریخ 23 دی 1396، در دسترس در: http://efrontsupport.ir/tag/%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

ذولفقاری، میرزابیگی و ستوده (زودآیند) بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، زودآیند. در دسترس در: http://lis.aqr-libjournal.ir/article_51183_0.html

رجبعلی بگلو، رضا، فتاحی، رحمت‌الله، و پریرخ، مهری (1395) تأثیر نظام‌های اطلاعاتی بر شکل‌گیری مدل‌های ذهنی کاربران کتابخانه‌های دیجیتال. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27(2): 39-21.

رجبعلی‌بگلو، رضا، فتاحی، رحمت‌الله و پریرخ، مهری (1394) توسعه و تکامل مفهوم ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش بینی عملکرد. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 16: 18-1.

رهروانی، ساناز، میرزابیگی، مهدیه و عباس‌پور، جواد (زودآیند) مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مدل ذهنی کاربران از آیکون‌های نرم فزارهای کتابخانه دیجیتال. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. زودآیند. در دسترس در: http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=3260&sid=1&slc_lang=fa

سالاری، محمد مهدی، یغمایی، فریده یغمایی، مهدی‌زاده، سودابه، وفادار، زهره و افضلی، محمد (1388). عوامل مرتبط با پذیرش آموزش الکترونیک توسط دانشجویان پرستاری. مجله راهبردهای آموزش، 2(3): 108-103.

گلابیان مقدم، مرضیه، بهزادی، حسن و رداد، ایرج (1396) تعیین میزان تطابق قابلیت‌های سامانه مدیریت کتابخانه‌های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کاربران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 3(1): 48-27.

میرزابیگی، مهدیه (1392) مدل ذهنی در پژوهش‌های رفتار اطلاع‌جویی: پژوهشی در متون. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(3): 323-303.

References

Blandford, A. Makri, S. Buchanan, G. Rimmer, J. & Warwick, C. (2007). A library or just another information resource? A case study of users' mental models of traditional and digital libraries. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(3): 433-445.

Crudge, S., & Jonson, F. C. (2007). Using the repertory grid and laddering technique to determine the user’s evaluative model of search engines. Journal of Documentation, 63 (2): 259-280.

Drucker. (2005). Leadership vs. management: Finding the balance for genuine effectiveness. How can I be an effective leader-manager? (Page 4). Retrieved December 5, 2017 from: http://www.abc.org/userassets/Documents/Events/handouts/LdrpvMgtbyArment.doc.

Fast, K. V., & Campbell, D. G. (2004). I still like Google: University student perceptions of searching OPACs and the web. Proceedings of the 67th ASIS&T Annual Meeting, 41 (1): 138-146.

González, V.M. & Juárez, R. (2013). Mental Models, Performance and Usability of a Complex Interactive System: The Case of Twitter. 2013 Mexican International Conference on Computer Science (P. 7-12). Institute of Electrical and electronics Engineers Conference Publications.

Griffiths, J. R., & Brophy, P. (2005). Student searching behavior and the web: use of academic resources and Google. Library Trends, 53 (4): 539-54.

Holmes, B. & Gardner, J. (2006). E-Learning: Concepts and Practice. London: Sage.

Kaur, P., Sharma, P. & Vohra, N. (2015). An Ontology Based E-Learning System. International Journal of Grid Distribution Computing, 8(5): 273-278. http://dx.doi.org/10.14257/ijgdc.2015.8.5.27

Li, P. (2007). Doctoral students' mental models of a Web search engine: An exploratory study. Ph.D. Dissertation. Library and information studies. McGill University. Canada.

Mlilo, s. & Thatcher, A. (2014). Changes in users’ mental models of Web search engines after ten years. Ergonomics, 26(2): 50-66.

Preater, Andrew. (2010). Mental models and user experience of a next-generation library catalogue. Unpublished dissertation. North Umbria University.

Spicer, D. P. (1998). Linking mental models and cognitive maps as an aid to organizational learning. Career Development International, 3(3): 125-132.

Thiele, JE. (2003). Learning patterns of online students. Journal of Nursing Education, 42(8): 364-366.

Westbrook, L. (2006). Mental models: a theorietical overview and preliminary study. Journal of information Science archive. 32(6): 563-579.

Wilkinson, E. H. (2009). Usability and mental models of Google and PRIMO in the context of an academic tertiary library. Retrieved January 30, 2017, from https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/5173/usabilitymentalmodelsEW.pdf? Sequence=5

 

CAPTCHA Image