بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عمکلرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی(مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف: تعیین تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عمکلرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی بوده است.
روش‌شناسی: این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران بوده است. حجم نمونه براساس آزمون کوکران از جامعه 200 نفری کارکنان 132 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد با ضریب پایایی 896/0 براساس ضریب آلفای کرونباخ بوده است. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار اس پی اس 24 و اسمارت پی ال اس بوده است. به‌منظور پاسخگویی به سؤالات و فرضیه پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عملکرد شغلی با میانگین (794/3) و تسهیم دانش از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز با میانگین (785/3) دارای وضعیت مطلوب است و قابلیت شبکه اجتماعی (399/3) در وضعیت نزدیک به متوسط قرار دارد. نتایج آزمون تحلیل نشان داد تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عمکلرد شغلی کارکنان تأثیر معنی‌داری دارد.همچنین نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی نیز تأیید شد
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی به کارکنان کمک می‌کند تا راحت‌تر و سریع‌تر به تسهیم دانش در سطح سازمان بپردازند و راه را برای دستیابی به اهداف سازمانی فراهم سازد. بنابراین، جهت ارتقا و بهره‌برداری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی باید اقداماتی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of sharing employees' information on social networks on the skills of staff members according to the role of moderating social networking capabilities (Case study: Libraries of Islamic Azad University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • ziba mohammadzadeh 1
  • safiyeh tahmasebi limooni 2
2 Facultuy member of IAU
چکیده [English]

Objectives: To determine the effect of sharing employees' information on social networks on the skills of staff members according to the role of moderating social networking capabilities.
Methodology: From the objective view, this research is an applied one and in terms of the method is a descriptive-survey research. The statistical population of this research was all managers, supervisors and experts of libraries of Islamic Azad University of Tehran. The sample size based on Cochran test was determined from 132 employees out of 200 employees. For data collecting, sharing employees' information on social networks questionnaires were used. Data analysis was done by using Path analysis by the SPSS 24 and Smart Plus software.at a significant level less than 0.05.
Findings: The findings showed that job performance with an average of (3.794) and knowledge sharing through social networks with an average of (3.785) was favorable and social networking capacity (3.399) was in a near-moderate situation. Analysis results showed that employee information sharing in social networks has a significant effect on employees' job performance. Also, the role of moderating social networking capabilities was also confirmed.
Conclusion: The results of this study indicate that social networks help employees to more easily and quickly share knowledge at the organization level and provide a way to achieve organizational goals. Therefore, specific and planned measures must be taken to upgrade and utilize social networking capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networking capabilities
  • sharing ' information
  • members according
CAPTCHA Image