تاثیر اعتیاد اینترنتی بر سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، ایران

چکیده

هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزشها، نگرشها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان در دانشگاه قم است.
روش شناسی: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه قم و روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استانداردی که روایی و پایایی آنها محاسبه گردید.
یافته ها: دانشجویان در معرض اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی آنان در برخی حوزه ها در معرض تهدید و آسیب و سلامت معنوی آنان متوسط بود. بین اعتیاد اینترنتی (مشکلات اجتماعی، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چت روم، بی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی) و سلامت روانی(جسمانی‌سازی، اضطراب و بیخوابی، عملکرد اجتماعی ضعیف و افسردگی) با سلامت معنوی دانشجویان همبستگی چندگانه و معناداری وجود دارد.
نتایج: استفاده بیش از اندازه از شبکه های اینترنتی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، به ارامی انها را به خود معتاد می سازد و نتایج زیانباری برای جامعه و دانشگاه بدنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تاثیر اعتیاد اینترنتی بر سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم

نویسندگان [English]

  • reza jafariharandi 1
  • sosan bahrami 2
1 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran
2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، ایران
چکیده [English]

هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزشها، نگرشها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان در دانشگاه قم است.
روش شناسی: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه قم و روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استانداردی که روایی و پایایی آنها محاسبه گردید.
یافته ها: دانشجویان در معرض اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی آنان در برخی حوزه ها در معرض تهدید و آسیب و سلامت معنوی آنان متوسط بود. بین اعتیاد اینترنتی (مشکلات اجتماعی، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چت روم، بی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی) و سلامت روانی(جسمانی‌سازی، اضطراب و بیخوابی، عملکرد اجتماعی ضعیف و افسردگی) با سلامت معنوی دانشجویان همبستگی چندگانه و معناداری وجود دارد.
نتایج: استفاده بیش از اندازه از شبکه های اینترنتی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، به ارامی انها را به خود معتاد می سازد و نتایج زیانباری برای جامعه و دانشگاه بدنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اعتیاد اینترنتی
  • سلامت روانی
  • سلامت معنوی
  • دانشجویان
  • دانشگاه

. اسماعیلی، هادی؛ رحمانی، شاهپور؛ کاظمی، احمد؛ علی احمدی، مصطفی (1395). ارزیابی وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان دوره 9، شماره 34، زمستان 1395. ص: 221-241
2. امیدواری، احمدعلی؛ صارمی، علی‌اکبر (۱۳۸۱). اعتیاد به اینترنت: توصیف، سبب‌شناسی، پیشگیری، درمان و مقیاس های سنجش اختلال اعتیاد به اینترنت، مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی پردیس، مشهد: انتشارات تمرین.
3. دادخواه، بهروز؛ محمدی، محمدعلی؛ مظفری، ناصر(1385). وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل بهار. 6(19): ص 36 -31.
3. دیباج نیا، پروین؛ بختیاری، مریم. (1381). وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: 1(4): ص 27-32.
4. زارع نژاد، حمیده؛ موسوی نسب، محمدحسین؛ امیری، وحید. (1395). بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با شادکامی ذهنی و سلامت روان دانشجویان. کنفرانس روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی. شهریور. سال سوم شماره پیاپی 2و3. ص: 7-13
5. زکایی، محمد (1383). جوانان و فراغت مجازی. فصلنامه مطالعات جوانان. شماره 6. ص: 4-12
6. حیدری سورشجانی، سارا (1391)، رابطه اعتیاد به اینترنت با سلامت روان در کاربران خانگی شهر اهواز، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید:ص 1-5.
7. عسگری، پرویز؛ روشنی، خدیجه؛ مهری آدریانی، مریم (1389). رابطه اعتقادات مذهبی و خوش بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز. یافته های نو در روان شناسی. روان شناسی اجتماعی: بهار 1388 .4(10):ص 27 - 39 .
8. گرینفیلد، د (1384). اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن، فصلنامه ره آورد نور، شماره 12: ص 48-51.
9. گل صفت، شیرین (1395). تاثیر فضای مجازی و تلفن همراه بر سلامت روان دانشجویان. قوچان: دانشگاه آزاد اسلامی قوچان: ص 3-6.
10. محسنی، م، ( 1380)، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: نشر دیدار.ص 74-80.
11. مظفری‌نیا، فائزه؛ امین شکروی، فرخنده؛ حیدرنیا، علیرضا (1393). رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. 2(2):ص 106-97.
12. معاونت امورآموزشی ودانشگاهی وزارت بهداشت. (1381). پیک مدیریت دانشگاه. اردیبهشت. شماره 13.

13. مقیمیان، مریم؛ سلمانی، فاطمه؛ آذر برزین، مهرداد (1390). ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 5(3): ص 31-36.

Reference 
14. Bahrami, S (2017). Evaluating use and attitude towards social Media Networking for University students. IIOABJ. 8(1). P: 1-5.
15. Biggs, S (۲۰۰۰). Global Village or Urban Jungle: Culture, Self-Construal, and the Internet, Proceedings of the Media Ecology Association. 1. P: 28-35
16. Bullen, P; Harré, N (۲۰۰۰). The Internet: It’s Effects on Fatety and Behaviour Implications for Adolescents, Department of Psychology, University of Auckland, November.
17. Ellison, CW (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of Psychology and Theoloy. 114. P: 330- 340.
18. Favaretto, G; Morandin, I; Gava, M; Binotto, F (2004). Internet and psychopathology: an analysis of the use of the Web by 1075 students at secondary school4 Epidemiol psichiatr Soc, 54(4). P: 134- 249
19. Fenichel, M (۲۰۰۳). Internet Addiction: Addictive Behavior, Transference or More?, www.fenichel.com/addiction.shtml
20. Goetz, T; Cronjaeger, H; Frenzel, A C; Ludthe, O; Hall, NC (2010). Academic self-concept and emotion relations: domain specificity and age effects. Contemporary Educational Psychology. 35. P: 44-58.
21. Gabler, WM (2004). The Relationship of Prayer and Internal Religiosity to Mental and Spiritual Well-being. Master thesis, University of Wisconsin-Stout
22. Hsieh, YP; Shen, ACT; Wei, HS; Feng, JY; Huang, SCY; Hwa, H L (2016). Associations between child maltreatment, PTSD, and internet addiction among Taiwanese students. Computers in Human Behavior. 56. P: 209- 214.
23. Lim, Jin-Sook and et al. (2004). A Learning System for Internet Addiction Prevention. Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04).
24. Pinnelli, S (۲۰۰۲). Internet Addiction Disorder and Identity on line: the Educational Relationship, Faculty of Teaching Science, and University of Lecce, Italy
25. Mays, VM; Kilpatrick, R; Cochran, SD; Calzo, JP (2004). The relationship of religion/spirituality to optimism, perceived health status and HIV progression in seropositive African American men who have sex with men. International Conference on AIDS. University of California, School of Public Health, Los Angeles, United States.
26. Seth, A (۲۰۰۳). The Internet: Addiction or Hobby? Active Karma Ventures Pvt. Ltd. Sexuality Education Resource center (2003), what is sexual dependence/ Addiction?
27. Yen JY; Ko, CH; Yen, CF, et al (2007). Ppsychiatic and internet addiction with internet addiction: comparition with substance use. PCN. 62. P: 9-16.
28. Young, KS (1999). Internet addiction Symptoms, evaluation and treatment. Innovations in Clinical Practice. 17. P: 19-31
29. Young, KS; Rogers, RC (1998). The relationship between depression and internet addiction. Cyber psychol Behav. 1. P: 25- 28.

CAPTCHA Image