نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه‌های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می‌گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می‌آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم است.
روش‌شناسی: نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه قم و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی است. اطلاعات از طریق سه پرسشنامه اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی جمع‌آوری و روایی و پایایی آنها محاسبه گردید.
یافته‌ها: بین اعتیاد اینترنتی (مشکلات اجتماعی، فقدان کنترل، استفاده بیش از حد از چت‌روم، بی‌توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی) و سلامت روانی(جسمانی­سازی، اضطراب و بی‌خوابی، عملکرد اجتماعی ضعیف و افسردگی) با سلامت معنوی دانشجویان رابطه چندگانه و معناداری وجود دارد.
نتایج: بهره‌وری دانشجویان در استفاده بیش از حد از اینترنت، پایین می‏آید، آنها حتی در صورت کناره‌گیری از اینترنت، دچار علائم اختلال می‌شوند. در واقع آنها ممکن است دچار اختلالات روحی مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شوند و نتایج زیانباری برای جامعه و دانشگاه بدنبال داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Internet Addiction, Mental Health and Spiritual Well-being of Students at Qom University

نویسندگان [English]

  • reza jafariharandi 1
  • sosan bahrami 2

1 Associate Professor, Literature &Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran.

2 Assitant Professor, Literature &Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Purpose: Nowadays, the use of the Internet and virtual space is of particular interest among all social groups and affects the values, attitudes and cultural identity of the community and also brings about undesirable consequences and effects. This paper aimed to determine the relationship between Internet addiction and mental health and spiritual well-being of students at Qom University.
Methodology: descriptive and multivariate correlation. The statistical population consisted of students from Qom University selected by stratified random sampling. Data were then collected through three questionnaires (Internet addiction and mental health and spiritual well-being) whose validity and reliability were calculated.
Findings: there was multiple and meaningful relationships between Internet addiction (social problems, lack of control, chat routine abuse, neglecting occupational and educational tasks) and mental health (physical, anxiety and insomnia, poor social functioning and depression) with spiritual health of students.
Conclusion: Students’ productivity is down as a consequence of extreme use of the Internet and they even get disturbed if they step down from the Internet. In fact, they may suffer from mental disorders such as loneliness, depression and loss of meaning in life resulting in harmful consequences for society and the university.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • mental health
  • spiritual well-being
  • Students
  • Qom university
CAPTCHA Image