مقاله پژوهشی
1. تاثیر بلاک‌چین بر گردش اطلاعات زنجیره تامین

مهدی رضائی؛ علی طائی‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 3-27

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1377

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی  ظرفیت­ ساختاری بلاک چین در بستر اینترنت اشیاء برای ارتقای ­اعتماد و دسترس‌پذیری ذینفعان زنجیره تأمین به اطلاعات و دانش تبادلی است. روش‌شناسی: این پژوهش با روش کتابخانه­‌ای و با مرور نوشتارهای مختلف مربوط به حوزه‌ی بلاک چین انجام شده است.  یافته­‌ها: نتایج نشان داد، بلاک چین ظرفیت پاسخ به چالش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی مقایسه‌ای آمیخته‌های بازاریابی بین ناشران رشته‌ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ناشران برگزیده

فاطمه زندیان؛ عالیه موسی زاده؛ لیلا زادولی خواجه؛ محمد حسن‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 31-51

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1375

چکیده
  هدف: بررسی میزان توجه ناشران علم اطلاعات و دانش‌شناسی به آمیخته‌های بازاریابی و مقایسه آن، با میزان توجه ناشران برگزیده به عوامل مورد بررسی می‌باشد. روش:پژوهش حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه ناشرانی است که به طور تخصصی، کتاب‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی را منتشر می‌کنند. در میان ناشران رشته‌های دیگر، ناشرانی که در بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تاثیر اعتیاد اینترنتی، سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم

رضا جعفری هرندی؛ سوسن بهرامی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 55-77

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1376

چکیده
  هدف: امروزه استفاده از اینترنت و فضای مجازی در میان همه گروه‌های اجتماعی از جذابیت خاصی بر خوردار است و بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت فرهنگی، اجتماعی تاثیر می‌گذارد و پیامدها و آثار نامطلوبی را نیز به همراه می‌آورد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روانی و معنوی دانشجویان دانشگاه قم است. روش‌شناسی: نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای درون‌سازمانی

سحر حبیبی؛ محسن زین‌العابدینی؛ امیررضا اصنافی؛ ابراهیم عمرانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1378

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی وضعیت نرم­افزارهای کتابخانه­ای درون­سازمانی از لحاظ مدیریت ورود اطلاعات از دیدگاه کتابداران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش پیمایشی ارزیابانه برای اجرای آن استفاده شده است. روش گردآوری داده­ها، ارزیابی با استفاده از سیاهه وارسی است. جامعه پژوهش شامل 23 نرم­افزار کتابخانه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مطالعه میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مهدی رحمانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 107-127

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1379

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تطابق مدل ذهنی دانشجویان با سامانه یادگیری الکترونیک ال. ام. اس.دانشگاه شهید بهشتی تهران است.  روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دوره مجازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

زیبا محمدزاده روشتی؛ صفیه طهماسبی لیمونی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 131-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1380

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین تأثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل‌گر قابلیت‌های شبکه اجتماعی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمرة تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار دارد. جامعة آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ...  بیشتر