1. ارزیابی رابط کاربری شبکه‌های اجتماعی علمی

طاهره غلامی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 9-29

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1487

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابط کاربر صفحات وب شبکه اجتماعی علمی به منظور تعیین میزان انطباق آنها با معیارها و مولفه‌های عمومی و اختصاصی رابط کاربری بوده است. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات ارزیابی تطبیقی بوده و رابط‌های کاربر(شامل 12 معیار و 93 مولفه) با استفاده از سیاهه وارسی ارزیابی شده است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 33-65

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1488

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تحلیل علم­‌سنجی تولیدات علمی حوزه تمدن اسلامی در پایگاه وب ­آو ­ساینس است. روش­شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد علم­‌سنجی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی تولیدات علمی نمایه ­شده (337 عنوان) در پایگاه وب ­آو ­ساینس از سال 1986-2018 است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز یاداشت­‌برداری و ابزار تجزیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نیازسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی برای دانشجویان مجازی براساس انواع منابع اطلاعاتی و بازیابی آنها

احمدرضا ورناصری؛ سپیده فهیمی فر

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 69-85

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1489

چکیده
  هدف: آگاهی از میزان نیاز و تاثیر کتابخانه‌های دیجیتالی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان مجازی. روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری نیز دانشجویان مجازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (رشته‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش

سعید فرحبخش؛ مریم زندکریمی؛ مهدی صحرایی بیرانوند

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 89-127

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1490

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در رابطۀ بین رهبری موثق و تسهیم دانش در میان کارکنان دانشگاه لرستان انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ کارکنان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  1397- 1396به تعداد 421 نفر تشکیل می‌دهد. نمونۀ آماری 201 نفر بوده که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

محسن زین‌العابدینی؛ منصور کوهی رستمی؛ نگار موری بختیاری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 131-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1491

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان است. روش‌­شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. جامعه­ آماری شامل 230 نفر از مسئولین کتابخانه­‌های عمومی، رؤسای شهرستان‌­ها و کارشناسان ستادی کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ترسیم و تحلیل نقشه علم‌نگاشتی برون‌دادهای حوزه جامعه اطلاعاتی از طریق هم‌رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس و آی اس سی

رضا کریمی؛ زهرا حیدرنیا

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 157-185

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1492

چکیده
  هدف: ترسیم و تحلیل نقشه علم­نگاشتی برون­دادهای حوزه جامعه اطلاعاتی از طریق هم­‌رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس 2001 تا 2018 و آی اس سی 1370 تا 1396است. روش: روش این پژوهش تحلیل همایندی واژگان بوده که از فنون علم‌سنجی است. یافته­‌ها: حوزه­‌های موضوعی جامعه اطلاعاتی، اینترنت و شکاف دیجیتالی در پایگاه وب آو ساینس و جامعه ...  بیشتر