بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

3 کارشناس مسؤل امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان، خوزستان، ایران.

10.22091/stim.2019.1491

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان است.
روش‌­شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. جامعه­ آماری شامل 230 نفر از مسئولین کتابخانه­‌های عمومی، رؤسای شهرستان‌­ها و کارشناسان ستادی کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان بودند. نمونه­ آماری براساس جدول کرجسی مورگان تعداد 140 نفر محاسبه شد. جهت توزیع پرسشنامه از نمونه­‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه بررسی موانع تکنولوژیکی و ساختاری مدیریت دانش بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش­‌های تحلیل عامل اکتشافی، آزمون تی تک نمونه­‌ای و فریدمن استفاده شد.
یافته­‌ها: براساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، 5 عامل تکنولوژیکی، ساختار سازمانی، تخصیص منابع، سنجش و ارزیابی و اشتراک­‌گذاری دانش از مهم­ترین موانع تکنولوژیکی و ساختاری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان شناسایی شدند. وضعیت این عامل­‌ها در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که موانع تکنولوژیکی مهم­ترین مانع استقرار مدیریت دانش در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان هستند.
نتیجه­‌گیری: تمامی شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق، نقش تأثیرگذاری در عدم توفیق مدیریت دانش در کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان دارند. برای استقرار موفقیت‌­آمیز مدیریت دانش، مدیران این سازمان بایستی نسبت به رفع این موانع اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zeinolabedini 1
  • Mansoor Koohi Rostami 2
  • Negar Moori Bakhtiary 3
1 Assistant Professor, Information Science & Knowledge Department, Education and Psychology School, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran.
2 Assistant Professor. Information Science & Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Expert responsible for the libraries of the General Directorate of Public Library of Khuzestan Province, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
CAPTCHA Image