نیازسنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی برای دانشجویان مجازی براساس انواع منابع اطلاعاتی و بازیابی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22091/stim.2019.1489

چکیده

هدف: آگاهی از میزان نیاز و تاثیر کتابخانه‌های دیجیتالی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان مجازی.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری نیز دانشجویان مجازی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران (رشته‌های مدیریت اطلاعات و مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: نیاز دانشجویان مجازی به کتابخانه دیجیتالی در آموزش مجازی زیاد و بسیار زیاد (74درصد) بوده و 1/84 درصد از دانشجویان نبود کتابخانه دیجیتال در یادگیری دانشجویان مجازی را تاثیرگذار می‌دانند. همچنین 5/63 درصد دانشجویان تاثیر کتابخانه دیجیتال در ارائه‌های مجازی کلاسی را زیاد و بسیار زیاد دانسته‌اند. در اهمیت نوع منبع اطلاعاتی، دانشجویان به ترتیب مجلات تخصصی(7/84درصد)، کتاب‌های الکترونیکی(7/74)، چندرسانه‌ای (2/72 درصد)، منابع صوتی(1/47 درصد)، کتاب‌های عمومی(3/43 درصد) و مجلات عمومی(6/34 درصد) را انتخاب کرده‌اند. در بخش اهمیت مولفه‌های بازیابی منابع در کتابخانه دیجیتالی به ترتیب بازیابی موضوعی(6/83 درصد)، عنوان(7/80 درصد)، نویسنده(6/58 درصد)، نوع(7/57 درصد)، فرمت(9/52 درصد) و حجم(7/30 درصد) را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه‌گیری: دانشجویان مجازی به ایجاد کتابخانه دیجیتالی نیاز اساسی داشته و به ترتیب به مجلات تخصصی، کتاب‌های الکترونیکی، چندرسانه‌ای، منابع صوتی، کتاب‌های عمومی و مجلات عمومی نیاز بیشتری دارند و به بازیابی منابع به ترتیب موضوعی، عنوان، نویسنده، نوع، فرمت، حجم، بیشتر علاقه نشان داده‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza varnaseri 1
  • sepidhe fahimi far 2
1 Masters student, Department of Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
CAPTCHA Image