نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناروی

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور. تهران. ایران. hamidkazemialishahi2019@gmail.com

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران. ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران salehrahimi2019@gmail.com

10.22091/stim.2020.4909.1349

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌ بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بیمه ایران استان کرمانشاه پرداخته است.
روش پزوهش: نوع پژوهش کاربردی و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه (140 نفر) هستند. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسش‌نامه استاندارد فکری بنتیس و همکاران، پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کوئینگ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی خیرخواه استفاده شده است. پایایی ابزار آزمون با روش آلفای کرونباخ به ترتیب سرمایه اجتماعی (73/0)، سرمایه فکری (81/0) و مدیریت دانش (79/0) به‌دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار لیزرل و اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است.
یافته‌ها: تحلیل نتایج آزمون معادلات ساختاری بیانگر تأیید فرضیه‌های اصلی پژوهش است. یعنی به‌طور کلی بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید است. به‌عبارت دیگر، بین ابعاد سرمایه اجتماعی (بعد رابطه‌ای، بعد شناختی و بعد ساختاری) با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: براساس یافته‌های این پژوهش، سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌عنوان یکی از قابلیت‌های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه‌های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Capital with Intellectual Capital and Knowledge Management in Iran Insurance

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • Hamid Kazemi Alishahi 2
  • Faramarz Soheili 3
  • Saleh Rahimi 4

1 Assistant Professor, Information Management Research Group, Regional Information Center for Science & Technology (RICeST), Shiraz, Iran

2 MSc. Of knowledge and information science, Payame Noor University, Kermanshah, Iran. (hamidkazemialishahi2019@gmail.com)

3 Associate professor, Dept. of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran. (fsohieli@gmail.com)

4 Assistant Professor, Dept. of Knowledge and Information Science, Razi University, Kermanshah, Iran. (salehrahimi2019@gmail.com)

چکیده [English]

Purpose: The present research studies the effect of social capital with intellectual capital and Knowledge management in Iranian insurance in Kermanshah province.
Method: Descriptive-correlational research method is a type of survey that is considered as a time-consuming cross-sectional study. The statistical population of this research is all Iranian insurance staff in Kermanshah province with 140 people. The statistical sample of the study was 80 people using Morgan table. For collecting data, Benethis's standard questionnaire, Quest's knowledge management standard questionnaire and social capital questionnaire were used. The reliability of the test instrument was obtained using social capital (0.73), intellectual capital (0.81) and knowledge management (0.79), using Cronbach's alpha method. To test the main hypothesis of the research, structural equation modeling using Lisrel software and to test the hypothesis of the research were used for statistical analysis of correlation analysis and multiple linear regression analysis using SPSS software.
Findings: Analysis of the results confirms the main hypotheses of the research. There is a positive and significant relationship between social capital with intellectual capital and knowledge management. Also, the analysis of the results of multiple linear regressions showed that the research hypotheses were confirmed. There is a positive and significant relationship between dimensions of social capital with intellectual capital and knowledge management.
Conclusion: According to the findings of this research, social capital can be considered as one of the capabilities of the organization and will help to create and share knowledge in intellectual capital and knowledge management organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • social capital
  • intellectual capital
  • Iran insurance
  • Kermanshah province
CAPTCHA Image