نویسنده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22091/stim.2020.1553

چکیده

بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. شیوع همه­جانبه بیماری کوید -19، ابعاد جدیدی از نیاز به اطلاعات و مدیریت اثربخش آن را آشکار کرد. تحلیل وضعیت جاری و ارائه راهکارهایی برای آینده می­تواند برای ایجاد آمادگی‌های فردی، سازمانی و ملی مفید باشد. در این پژوهش، نیازمندی­های تغییر در سه سطح فردی، سازمانی و ملی در عرصه مدیریت اطلاعات و رفتار اطلاعاتی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Mohammad hasanzadeh

Prof.Department of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran.

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
CAPTCHA Image