نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 تربیت مدرس

10.22091/stim.2020.5441.1387

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی به انجام رسید.
روش‌: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، پژوهشی آمیخته است. نمونه‌گیری بخش کیفی به صورت غیر احتمالاتی و هدفمند انجام پذیرفت و عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته شناسایی گردید. در بخش کمی، نظرات 30 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری پیرامون اهمیت هر یک از مولفه‌های شناسایی شده، بررسی شد.
نتایج: بر اساس مطالعه متون، مصاحبه اکتشافی و پالایش تیم پژوهش، عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی شامل 6 مقوله و 172 مولفه به دست آمد. برای قضاوت در مورد میزان اهمیت هر یک از مولفه‌ها، میانگین امتیاز اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری گزارش شد. در میان مولفه‌های به دست آمده، مولفه "انگیزه و پشتکار" در مقوله ویژگی‌های اطلاع‌آفرینان دارای بیشترین اهمیت (33/4) و مولفه‌های "ایجاد صفحه‌های زرد الکترونیکی و تبلیغات دسته‌بندی شده" و "تبلیغات سیاسی برخط (سیاست مجازی)" در مقوله پیشه‌های اطلاع‌آفرینی (شغل‌های اطلاعاتی)، دارای کمترین اهمیت ( میانگین 10/3) بودند.
نتیجه‌گیری: در این حوزه پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است. شناسایی عوامل موثر بر اطلاع‌آفرینی در سیاست‌گذاری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Infopreneurship in Libraries and Information centers: The Influencing Factors

نویسندگان [English]

  • Nilofar Barzegaran 1
  • َAtefeh Sharif 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3

1 MA student of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University

2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University

3 Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Purpose: The present study intends to identify the factors influencing the infopreneurship in library and information centers.
Method: This research is a mixed research in terms of approach and an applied one in terms of purpose. In the qualitative section sampling was done in a non-probabilistic and purposeful manner, and the effective factors were identified through semi-structured interviews. In the quantitative section, the viewpoints of 30 faculty members and doctoral students about the importance of each of the identified components were investigated.
Findings: In general, reviewing the literature, heuristic interviews and the ideas of research group ends to factors including 6 categories and 172 elements. According to the research findings, among the categories of infopreneurship factors, the "motivation and perseverance" in the category of infopreneurs characteristics, had the highest importance (mean= 4.33), and “creation of yellow Electronic pages and advertising” and “online political advertising (virtual politics)”, in the category of Infopreneurship activities (information jobs), had the lowest importance (mean= 3.10).
Discussion: There has been a few researches in this area. Identification of the effective factors can be used in policy-making of libraries and information centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infopreneurship
  • Infopreneur
  • Infopreneurship activities
  • information services
  • information goods
CAPTCHA Image