نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 Azarbaijan Shahid Madani University

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,دانشگاه شهید مدنی آذربایجان,تبریز, ایران

10.22091/stim.2020.3857.1277

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سواد دیجیتالی و شایستگی های کانونی معلمان بر عملکرد شغلی آنان می باشد.
روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه یک، دو و سه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-95 که تعداد آنها 530 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 257 نفر تعیین گردید. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های سواد دیجیتالی توحیدی اصل (1391)، شایستگی های کانونی حیدری، فرج پهلو، عصاره و گرایی (1392) و عملکرد شغلی پاترسون (2000) استفاده شد. روایی سازه ی پرسشنامه های مذکور با استفاده از تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که سواد دیجیتالی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی دار بر عملکرد شغلی (0.51 ) و شایستگی کانونی اثر (0.15 ) می باشد. همچنین اثر علی شایستگی کانونی بر عملکرد شغلی با( 0.25 ) تائید شد.
نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گیری کرد که هر گونه افزایش سواد دیجیتالی منجر به افزایش شایستگی های کانونی معلمان و به دنبال آن افزایش شایستگی های کانونی معلمان عملکرد شغلی و سواد دیجیتالی آنها را بهبود خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Digital Literacy and Core Competencies of teachers on their Job Performance

نویسندگان [English]

  • rouhollah mahdiuon 1
  • Abolfazl Ghasemzadeh 2
  • seyed ahmad hoseini 3

1 Rouhollah Mahdiuon (PhD), Assistant Professor in Educational Administration, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Kilometere 35 , Tabriz / Azarshahr Road Tabriz ,

3 MA student of Training and Human Resources Development , Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Purpose:The purpose of this study was to investigate the role of digital literacy and the Core competencies of teachers on their job performance.
Methodology: The research method is descriptive and correlational. The statistical population includes all High school teachers in the 1st, 2nd and 3rd district of Tabriz in the academic year of 2016-2017, whose number was 530. The sample size was determined based on the statistical population and based on the Morgan sample size determination table, 257 people were determined. To collect data in this study, Tohidi Asl Digital Literacy (2012, Heidari، Fareh Pahloo، Asareh and Garaie Core competencies(2013), and Paterson's (2000) Job performance Questionnaires were used. The construct validity of the questionnaires was confirmed by confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient.
Finding: The results showed that digital literacy has a direct, positive and significant effect on job performance (0.51) and Core competency (0.15). Also, the effect of Core Competency on job performance (0.25) was confirmed.
Result: We can conclude that Any increase in digital literacy will increase the teacher`s core competencies and, as a result, increase the core competencies of teachers will improve their job performance and digital literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital literacy
  • Core competencies
  • job performance
CAPTCHA Image