نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد بازنشسته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجو دکتری علم ازلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22091/stim.2020.5930.1436

چکیده

هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی علی مؤلفه‌های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش در میان کارکنان زن و مرد پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر با مدل معادلات ساختاری (SEM) است. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی تعداد 188 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مقیاس سواد اطلاعاتی بیگدلی (1396)، پرسشنامه‌های مدیریت دانش لاوسون (2003) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار AMOS و SPSS نسخه 23 استفاده شد.
یافته‌ها: مقادیر شاخص‌های برازندگی مربوط به الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که اکثر شاخص‌های برازندگی در حد مطلوب و تا حدودی زیادی قابل قبول است. در رابطه با فرضیه‌های مربوط به اثر مستقیم، یافته‌ها نشان داد که سواد اطلاعاتی اثر مستقیم و مثبت بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی دارد. همچنین مدیریت دانش نیز رابطه مستقیم و مثبت بر یادگیری سازمانی دارد. نتایج آزمون بوت استراپ در خصوص فرضیه‌ی غیر مستقیم نشان داد که سواد طلاعاتی از طریق مدیریت دانش اثر غیر مستقیم و مثبت بر یادگیری سازمانی کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان دارد.
نتیجه‌گیری: یادگیری سازمانی یکی از ویژگی‌های مهم هر سازمان دانش-محور است که در رسیدن سازمان‌ها به اهدافشان نقشی کلیدی ایفا می‌کند. بنابراین مدیران پالایشگاه بیدبلند بهبهان جهت تقویت و استفاده بهینه از دارایی‌های نامشهود خود و کسب مزیت رقابتی توسط این دارایی‌ها، ضرورت دارد کارکنان را به مهارت‌های سواد اطلاعاتی توانمند سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and testing a causal relationship model of information literacy components and organizational learning with the mediation of knowledge management in the staff of Bidboland gas refinery in Behbahan

نویسندگان [English]

  • faerdeh osareh 1
  • zahed bigdeli 2
  • manejeh shehniyailagh 3
  • sedegheh taherzadehmosaviyan 4

1 . Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Retired Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 PhD student in Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Objective: The present study was conducted to investigate the causal relationship between information literacy components and organizational learning mediated by knowledge management among male and female employees of Bidboland gas refinery in Behbahan.
Methodology: The study is a correlation of path analysis with structural equation model (SEM). The statistical population included all employees of Bidboland gas refinery, which was determined by random sampling of 188 people. Data collection tools were Bigdley Information Literacy Scale (2017), Lawson Knowledge Management Questionnaire (2003) and Nife Organizational Learning (2001). AMOS and SPSS software version 23 were used for data analysis.
Results: The values of fitness indicators related to the proposed research model showed that most fitness indicators are acceptable and to a large extent acceptable. Regarding the direct effect hypotheses, the findings showed that information literacy has a direct and positive effect on knowledge management and organizational learning. Knowledge management also has a direct and positive relationship with organizational learning. The results of the bootstrap test regarding the indirect hypothesis showed that information literacy through knowledge management has an indirect and positive effect on the organizational learning of the employees of Bidboland gas refinery in Behbahan city.
Conclusion: Organizational learning one of the important characteristics of any knowledge-based organization that plays a key role in achieving their goals. Therefore, the managers of Behbahan Bidboland Refinery in order to strengthen and make optimal use of their intangible assets and gain competitive advantage by these assets, it is necessary to empower employees with information literacy skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Knowledge Management"
  • " Information Literacy"
  • "Organizational Learning"
  • "Bidboland Gas Refinery"
  • "Knowledge-Based Organizations"
CAPTCHA Image