تحلیل اکتشافی عوامل موثر براجرای سیستم اطلاعات مدیریت ( mis) و ثاثیر آن برزنجیره ارزشرمدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

10.22091/stim.2020.6033.1454

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت) MIS( و تأثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش درکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بوده است. این پژوهش تلفیقی و ترکیبی از شیوههای کمی و کیفی است. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمی و با هدف تبیینی میباشد .جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروههای علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران با سابقه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تشکیل دادهاند که 11 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلولهبرفی انتخاب شدند. جامعه آماری در مرحله کمی شامل تمام کتابداران، مدیران و مسئولان کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به تعداد 212 نفر است. که با توجه به محدود بودن جامعه ،سرشماری انجام پذیرفت .دادههای حاصل از پرسشنامههای محقق ساخته اجرای سیستم اطلاعات مدیریت و استاندارد زنجیره ارزش مدیریت دانش نیومن و کنراد) 1111( با استفاده از نرم افزارهای SPSS24 و PLS3.8 تحلیل شدند. با توجه به نتایج سه
عامل انسانی، سازمانی و فنی به عنوان عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شده است. همچنین یافتههای پژوهش در سطح خطای 52/5 نشان دهنده آن است که اجرای سیستم اطلاعات مدیریت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد. کلید واژهها: زنجیره ارزش مدیریت دانش، سیستم اطلاعات مدیریت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploratory analysis of factors affecting the implementation of management information system (MIS) and its impact on knowledge management value chain. (Case study: Library, Museum and Documentation Center of the Islamic Consultative Assembly)

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ghasemy 1
  • Seyed Ali Asghar razavi 2
  • mitra Ghiasi 2
1 PhD student, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was exploratory analysis of the factors affecting the implementation of management information system (MIS) and its effect on the value chain of knowledge management in the library, museum and document center of the Islamic Consultative Assembly .This research is a combination of quantitative and qualitative methods. The type of research is qualitative in the first stage in terms of exploratory purpose and quantitative in the second stage with explanatory purpose .The statistical population of the qualitative part of the research is composed of professors of information science and knowledge departments and managers with a history of library, museum and document center of the Islamic Consultative Assembly. 16 experts were selected by snowball sampling method. The statistical population in a small stage includes all librarians, administrators and officials of the library, museum and documentation center of the Islamic Consultative Assembly of 215 people. Due to the limited population, a census was conducted. Data obtained from researcher-made questionnaires of management information system implementation and knowledge management value standard of Newman and Conrad (1999) were analyzed using SPSS24 and PLS3.8 software. According to the results, three human, organizational and technical factors have been identified as effective factors on the implementation of management information system. Also, the research findings at the error level of 0.05 show that the implementation of management information system has a significant effect on the knowledge management value chain. Keywords: Knowledge Management Value Chain, Management Information System

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managment information
  • valu chain of knowoledege
  • managment
CAPTCHA Image