بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

10.22091/stim.2020.5259.1376

چکیده

هدف: به منظور بررسی عوامل مرتبط با اشتغال آنان ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، « بررسی عوامل مرتبط با اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی » است.
روش پژوهش: این مطالعه، پژوهشی کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی- توصیفی و با بکارگیری ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته است. جامعه آماری آن را کلیه فارغ‌التحصیلان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم که (402) نفر بودند تشکیل می‌دهند که 302 نفر پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد، بین سطح تحصیلات افراد با میزان اشتغال عمومی و همچنین شغل‌های مرتبط با رشته‌ ارتباط معنادار وجود دارد. «نبود کار» عمده‌ترین عامل بیکاری و «نامناسب بودن بازار کار» عمده‌ترین عامل اشتغال به شغل‌های غیرمرتبط شناخته شد. 9/61 درصد پاسخ‌گویان عنوان کرده‌اند که تاثیر مجموع عوامل دانشگاهی بر رشد کاریابی فارغ‌التحصیلان، زیاد یا بسیار زیاد بوده است. علاقه شخصی (5/35 درصد) و محیط شغلی مناسب (2/24 درصد) مهم‌ترین دلیل برای ادامه فعالیت در شغل فعلی شاغلین حوزه‌های تخصصی رشته است. سابقه‌کاری هم با تمایل به تغییر شغل ارتباط دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت: افزایش سطح تحصیلات تخصصی این رشته می‌تواند احتمال اشتغال افراد را افزایش دهد. برنامه‌ریزی برای اجرای عوامل دانشگاهی، به عقیده‌ی پاسخ‌گویان وضعیت کاریابی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ثبات شغلی بستگی به رفع مشکلات شغلی (همچون حقوق و مزایای کم)، علاقه شخصی افراد و محیط کاری مناسب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Related to the Employment of graduates of knowledge and information science

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • zahra sadrabady 2
1 Qom University
2 Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
Purpose:. The purpose of this study investigate the is factors related to employment of graduates of knowledge and information science.
Methodology: This study is an applied research using a descriptive survey method that is done with a researcher-made questionnaire. Its statistical population consists of all graduates in the field of knowledge and information science of Qom university, that are 402 people. 302 persons completed the questionnaires.
Findings: The findings showed that, there is a significant relationship between the level of education of individuals with the rate of employment as well as occupations related to the field. "Lack of work" was the main cause of unemployment and "inadequate labor market" was the major factor in the employment of unrelated jobs. 61/9% of the respondents said that the effect of total academic factors on graduates' employment growth, was high or very high. Personal interest (35.5%) and appropriate working environment (24.2%) are the most important reasons for continuing to work in the occupations related to the field. The length of time of employment is also associated with a desire to change jobs.
Conclusion: According to the findings, increasing the level of specialized education in this field can increase the chances of employment. Planning to implement academic factors affects their employment status, In the opinion of the respondents and job stability depends on resolving job problems (such as low salaries and benefits), personal interest in the job, and appropriate work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Employment
  • " "Graduate"
  • "Job getting"
  • "Job stability"
  • "knowledge and information science "
CAPTCHA Image