تحلیل نقاط قوّت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی و ارائه راهبردهای مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22091/stim.2020.5271.1404

چکیده

هدف: هدف ارائه برنامه راهبردی برای کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی تحلیلی و مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی راهبردی دیوید و تکنیک تحلیل عوامل راهبردی (SWOT) انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران (8 نفر) و کارشناسان (45 نفر) کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی هستند که به‌صورت سرشماری به عنوان جامعه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که نمره ارزیابی عوامل داخلی و خارجی کتابخانه به ترتیب 11/3 و 3/3 هستند، ‌که بیشتر از 5/2 (حد میانگین) است؛ بنابراین در عوامل داخلی نقاط قوت بیشتر از نقاط ضعف و در عوامل خارجی فرصت‌ها بیشتر از تهدیدهاست.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که اصلی‌ترین هدف کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی ارائه منابع اطلاعاتی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی است. ارتقای فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی و ارتقای دانش تخصصی اساتید، دانشجویان و کارمندان دانشگاه شهید بهشتی نیز در اولویت‌های دوم و سوم قرار دارند. بنابراین کتابخانه باید براساس برنامه راهبردی پیشنهادی 18 راهبرد اصلی ارائه شده را مد نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of libraries of Shahid Beheshti University and providing appropriate strategies

نویسندگان [English]

  • Dariush Matlabi 1
  • parvaneh Pouriani javan 2
  • Mohsen Zeinolabedini 3
1 Associate Professor of Human Science Faculty, Islamic Azad University, Yadegar-e Emam Khomeini (RAH), Shahr-e Rey, Iran
2 MA in LIS department of Islamic Azad University
3 Shahid Behehshti University
چکیده [English]

Porpouse: The purpose of this study is to provide a strategic plan for Shahid Beheshti University Libraries.
Methods: Analytical survey was used as research method and is based on David’s strategic planning model and strategic planning factors (SWOT) technique. The statistical population consisted all managers (8 people) and experts (45 people) of the Libraries of Shahid Beheshti University who were studied as a research community as ad census. A questionnaire and interview were used to collect data.

Findings: The finding showed that the evaluation score of internal and external factors in libraries respectively was 3.11 and 3.3, that is more thanthe total average score (2.5); So in internal factors, strengths more than weaknesses and in external factors, opportunities more than threats.
Results: The results showed that the main purpose of Shahid Beheshti University libraries providing information resources based on faculth members needs, students and staff of Shahid Beheshti University. Promoting research, education and cultural activities and increasing of specialized knowledge were in second and third rank; therefore, the libraries should consider 18 main strategies based on the proposed strategic plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "strategic programs
  • Libraries
  • Strategic Planning
  • academic libraries
CAPTCHA Image