ارزیابی دانش، بینش و عملکرد کتابداران پزشکی و غیرپزشکی نسبت به بیماری کووید 19

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Knowledge and Information Science Dept., Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University

2 گروه اموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

10.22091/stim.2020.6248.1479

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد (KAP) کتابداران پزشکی و غیرپزشکی ایران نسبت به کووید-19 انجام شده است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر یک مطالعه پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه آنلاین از اول مهر تا اول آبان ماه 1399 انجام شده است. جامعه آماری تحقیق جوامع کتابداران غیر پزشکی ایران با 523 نفر و کتابداران پزشکی با 250 نفر می‌باشد. جهت تحلیل داده ها از ازمون تی و لون استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده اس پی اس اس نسخه 23 بود. تجزیه
یافته ها: میانگین نمرات دانش کووید-19 کتابداران غیر پزشکی و پزشکی به ترتیب 28/13 و 4/15 است. این نتیجه نشان می دهد که کتابداران پزشکی دانش خوبی نسبت به بیماری کووید 19 دارند. میانگین نمرات نگرش نسبت به کووید-19 کتابداران غیر پزشکی و پزشکی به ترتیب برابر با 10.52 و 11.72 است که نشان می دهد 6/97 درصد کتابداران پزشکی نگرش مثبتی نسبت به کووید-19 دارند. میانگین نمرات عملکرد در برابر کووید-19 کتابداران غیر پزشکی و پزشکی 19.33 و 21.66 است. این نشان می دهد که 5/68 درصد از کتابداران پزشکی در جلوگیری از کووید-19 و اقدامات پیشگیرانه عملکرد مثبتی دارند.
نتیجه گیری: بین گروه مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان و KAP آنها نسبت به کووید-19 رابطه معنی داری وجود دارد. کتابداران غیر پزشکی باید سطح دانش و آگاهی خود را به عنوان مشاوران اطلاعات در جامعه افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Knowledge, Attitude, and Practice of Iranian Medical and Non-Medical librarians towards COVID-19

نویسندگان [English]

  • Maryam Moghadami
  • Mila malekolkalami 1
  • Hassan Mantegh 2
1 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
2 PhD candidate of Knowledge and Information Science-Knowledge Management Tarbiat Modares وTehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aims to evaluate the Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Iranian Medical and Non-Medical librarians towards COVID.

Methodology: The present study is a survey method that was conducted using the online questionnaire from October 1, 2020 to November 1, 2020. The statistical population of the study was the communities of non-medical Librarians of Iran with 523 people and medical Librarians with 250 people. Statistical analysis was performed using SPSS software version 23. T test and Levene's Test were used to compare mean values of variables and equality of variances, respectively.
Results: the mean COVID-19 knowledge scores of non-medical Librarians and medical librarians are 13.28 and 15.4 respectively. This result shows medical librarians have good knowledge towards COVID-19. The mean COVID-19 attitude scores of non-medical Librarians and medical librarians are 10.52 and 11.72, which indicates that 97.6% of medical librarians have a proper attitude towards COVID-19. The mean COVID-19 Practice scores of non-Medical Librarians and medical librarians are 19.33 and 21.66. It shows that 68.5% of the medical librarians have a positive practice in preventing COVID-19 and taking preventive measures.
Conclusions: there is a significant relationship between the educational group of respondents and their KAP towards COVID-19. Non-Medical Librarians should raise their level of knowledge and awareness as information consultants in the community

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • attitude
  • practice
  • COVID-19
  • Iranian librarians
CAPTCHA Image