مدیریت دانش
1. بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیمای مرکز قم

سعید غفاری؛ محمد علی زینالی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 111-136

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3426.1234

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در آرشیو دیداری صدا و سیما ی قم است. دلیل انتخاب این محیط، اتکاء و وابستگی کار به اطلاعات و دانش تخصصی است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه محقق ساخته شامل 34 سوال بود. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر