1. به‌کارگیری فناوری‌های وب 2 در بازیابی اطلاعات نمونه پژوهشی: پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

یعقوب نوروزی؛ مطهره بابایی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 102-128

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4893.1346

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره‌گیری از فناوری‌های وب2 در بازیابی اطلاعات در پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران انجام ‌شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 20 پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است که منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شدند و اطلاعات از متخصصان آنها گردآوری ...  بیشتر

2. بررسی عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و میزان همپوشانی آنها

مینا قاسمی الوری؛ ندا عباسی دشتکی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1415

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و میزان همپوشانی آنها می‌باشد. روش­شناسی: پژوهش کاربردی حاضر از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری، شامل تمام موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی فعال در وب بوده که بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، هفت ...  بیشتر