1. تحلیل علم‌سنجی تولیدات علمی در حوزه تمدن اسلامی

علی شرفی؛ علی شقاقی؛ محمدرضا پاشنگ

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 33-65

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1488

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تحلیل علم­‌سنجی تولیدات علمی حوزه تمدن اسلامی در پایگاه وب ­آو ­ساینس است. روش­شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد علم­‌سنجی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی تولیدات علمی نمایه ­شده (337 عنوان) در پایگاه وب ­آو ­ساینس از سال 1986-2018 است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز یاداشت­‌برداری و ابزار تجزیه ...  بیشتر

2. سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد

مهدی رحمانی؛ محسن زین العابدینی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد بود. روش‌: پژوهش به لحاظ هدف کاربردى و از لحاظ گردآوری داده‌ها تحلیلی- پیمایشی بود. برای نیل به اهداف پژوهش، علاوه بر مطالعات نظری و بررسی ادبیات پژوهش، داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته در مورد سنجش میزان آشنایی دانشجویان با مفهوم استناد گردآوری ...  بیشتر