1. بررسی میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در به کارگیری ابزارهای وب 2.0

عاصفه عاصمی؛ نرگس اورعی؛ زهرا رجایی خوزانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 127-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.838

چکیده
  پژوهش حاضر میزان توانمندی کارکنان کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ استان اصفهان در بکارگیری ابزارهای وب 2.0 را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته است. برای آزمودن متغیرها از آزمون‌های استیودنت تک نمونه‌ای، T مستقل، آزمون تعقیبی شفه، و آزمون تحلیل واریانس ...  بیشتر

2. بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند

احمد شعبانی؛ نیره مرادیان نژاد؛ رسول سعادت؛ سعید رجایی پور

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 123-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.659

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه­های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه‌گانه  مک‌کللند انجام شد. روش بررسی:در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. برای نیل به اهداف تحقیق ازیک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین میزان انگیزش کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی ...  بیشتر