1. مساله مدیریت اطلاعات در عصر پساکرونا: اضلاعی که باید شکل بگیرند

محمد حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 8-20

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.1553

چکیده
  بحران­های پیش‌بینی نشده و مقیاس وسیع، بیشتر از مشکلات روزمره و کم دامنه نیاز به مدیریت اطلاعات دارند. حجم و نوع نیاز به اطلاعات برای رویارویی با حوادث غیرمترقبه بزرگ، ایجاب می­کند که دامنه آنها را در سطح وسیع­تری از یک عامل مانند افراد در نظر بگیریم. بلکه، لازم است که سیر منظمی از فرد تا حاکمیت را مورد توجه قرار داده و تحلیل کنیم. ...  بیشتر

2. تعیین نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان حوزه علمیه خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی

جمیله نعیمی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ حنیف حیدری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.797

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهار حوزه‌های علمیه خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی است که با رویکرد کمی و با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای متناسب با رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهارحوزه‌‌های ...  بیشتر