1. پژوهش‌های تحلیل محتوا در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۹۷

مهدی محمدی؛ فرشته صفری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 180-203

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.5006.1358

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه تحلیلی از تحقیقات تحلیل محتوایی انجام شده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بود. روش:  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با روش تحلیل محتوا انجام شد. یافته‌ ها: نشان داد که در بازه زمانی مورد مطالعه پژوهشگران به طور کلی ۴۴ پژوهش تحلیل محتوا منتشر شده است که از آنها، ۹ عنوان در قالب پایان‌نامه، ...  بیشتر

مدیریت دانش
2. کاربرد مدیریت دانش سازمانی2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران

یعقوب نوروزی؛ مریم حسین زاده؛ مهدی محمدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3284.1218

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس دیدگاه مدیران صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران کتابخانه‌های مرکزی ...  بیشتر

3. بررسی مولفه‌های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب‌سایت‌ها (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان)

مهدی محمدی؛ وحید شریفی؛ یعقوب نوروزی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2581.1172

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت عوامل سه‌گانه موثر بر اشتراک دانش شامل ابزارهای فناوری اطلاعات، عوامل انسانی و سازمانی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی انجام گرفته است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران و متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی تایید ...  بیشتر

4. ضریب دقت و بازیافت پایگاه مقالات فارسی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و تعیین همپوشانی بین آنها

نازیلا رحیم پور؛ مهدی محمدی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.654

چکیده
  هدف: تعیین میزان بازیافت، دقت و همپوشانی مقالات در پایگاه­های اطلاعاتی نورمگز، مگ­ایران و اس. آی. دی در حوزه علم اطلاعات و دانش­شناسی است. روش: پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است.  15 کلیدواژه تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با مشورت صاحب نظران حوزه انتخاب شده و در سه پایگاه جستجو شدند. 10 نتیجه ...  بیشتر