فناوری اطلاعات
1. بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)

محمدحسن مرشدی تنکابنی؛ محمد تابان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 152-177

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4033.1294

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل پذیرش فناوری اطلاعات در بالندگی سازمانی بود که در دانشگاه ایلام مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ شناسی: در این پژوهش مدل تحقیق دیویس و همکاران (1989) به عنوان مدل پایه تحقیق انتخاب شد. جامعة آماری 440 نفر از کارکنان دانشگاه ایلام بود که 205 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
2. تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

بلال پناهی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-151

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3641.1257

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه‌های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی 50 سؤالی بود. پایایی ...  بیشتر

3. وب 2 و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

الهام رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.609

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از وب 2 انجام شده است. روش: پژوهش حاضر کاربردی و با روش پیمایشی صورت گرفته وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه ­ی آماری آن کتابداران کتابخانه­ های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که 39  نفر می­باشند.و ...  بیشتر