1. بررسی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان

محسن زین‌العابدینی؛ منصور کوهی رستمی؛ نگار موری بختیاری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 131-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.1491

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ساختاری و تکنولوژیکی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه‌­های عمومی استان خوزستان است. روش‌­شناسی: در پژوهش حاضر از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده است. جامعه­ آماری شامل 230 نفر از مسئولین کتابخانه­‌های عمومی، رؤسای شهرستان‌­ها و کارشناسان ستادی کتابخانه­‌های عمومی استان خوزستان بودند. ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
2. آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از طریق کتابخانه‌های عمومی

حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری؛ سولماز حسین زاده

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3568.1251

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کتابخانه‌های عمومی بر آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی بود. روش: روش پژوهش از نوع پپیمایشی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به تعداد 45 نفر در تابستان 1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...  بیشتر

3. بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان

زهرا رجایی خوزانی؛ نرگس اورعی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 109-120

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2694.1181

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد 5 گانه مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) می‌پردازد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های ...  بیشتر

4. نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‌ها

غلامرضا حیدری؛ فرزانه قنادی نژاد؛ مرضیه سقائی طلب

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.778

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و دسته‏بندی نیازهای پژوهشی کتابخانه‏های عمومی استان خوزستان و تعیین اولویت‏های پژوهشی از میان نیازهای شناسایی شده از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه‏هاست. روش: این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شده است، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش ...  بیشتر