مقاله پژوهشی
2. تحلیل کانونی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سواد اطلاعاتی کارکنان

حسین خنیفر؛ علی اصغر رشید؛ سیده معصومه حسینی فرد؛ یاسر جمشید زهی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2704.1182

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی همبستگی کانونی بین مولفه های سرمایه اجتماعی، یعنی متغیر های X شامل مولفه شناختی، رابطه ای و ساختاری و مولفه های سواد اطلاعاتی کارکنان، یعنی متغیر Y شامل تشخیص نیازهای اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات و استفاده موثر از اطلاعات برای تعیین هم تغییری بین دو مجموعه متغیر انجام شده است تا بتوان الگوی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سواد اطلاعاتی و رسانه ای
3. نیازهای اطلاعاتی دانشجویان روان شناسی

رحمان معرفت؛ یزدان منصوریان؛ محمد زره ساز

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 19-37

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2930.1192

چکیده
  این مقاله به بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه سمنان می‌پردازد. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که با کمک روش گراندد تئوری به بررسی دیدگاه دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه سمنان در دوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکترا) می‌پردازد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی روان‌شناسی مشغول به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سازماندهی اطلاعات
4. تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی)

فاطمه بیات؛ محمد حسن زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 39-63

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2940.1193

چکیده
  هدف از این تحقیق تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) و شناسایی موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات بوده است .در این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات در منبع تولید کننده (دانشگاه)، مقصد دریافت کننده اطلاعات (جامعه و صنعت) و موانع موجود در کانالهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش ملی و بین المللی

سمیه قویدل؛ محمدرضا نیازمند؛ نرگس خالقی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2364.1162

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش عمومی و تخصصی ملی و بین‌المللی است.روش‌شناسی : روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی تا دکتری بود و به‌ منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته ‌استفاده شد.یافته‌ها : به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از کابران ایرانی هیچ آشنایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تعیین نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی دانش پژوهان حوزه علمیه خراسان رضوی با رویکرد شبکه عصبی

جمیله نعیمی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ حنیف حیدری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 91-118

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.797

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهار حوزه‌های علمیه خراسان رضوی با استفاده از شبکه عصبی می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی- توصیفی است که با رویکرد کمی و با استفاده از شبکه عصبی، انجام شده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ای متناسب با رفتار اطلاع‌یابی دانش‌پژوهان سطح چهارحوزه‌‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی تأثیر هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه

اکرم کرانی؛ الهام رشیدی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 119-143

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2513.1164

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی بین جامعه‌ای مشتمل بر 80 نفر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های، هوش سازمانی آلبرشت با 49 گویه و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می‌باشد. مولفه‌های ...  بیشتر