مقاله مروری مدیریت اطلاعات(کلیات)
2. تاملی بر مدل‌های ارزیابی کتابخانه‌ای: با تاکید بر خدمات

یعقوب نوروزی؛ فاطمه عباسی؛ زهرا حیدرنیا

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 3-30

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3650.1258

چکیده
  هدف: برای اینکه بتوان فعالیت‌ها و خدمات را در سازمان‌های مختلف توسعه داد باید از ابزارهای مختلف جهت ارزیابی خدمات استفاده کرد. برای ارزیابی خدمات در کتابخانه‌ها از مدل‌هایی که برای این کار بوجود آمده‌اند استفاده می‌شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی هشت مدلی است که برای ارزیابی کتابخانه‎ها بویژه در زمینه خدمات کتابخانه‌ای در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
3. تأثیر انواع منابع فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی

سیدصمد حسینی؛ یونس جبارزاده؛ محمد حسن پور؛ سحر حیدر آبادی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 33-59

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3416.1233

چکیده
  چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع منابع فن‌آوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی و بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی به تعداد 842 شرکت و حجم نمونه بر اساس روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات(کلیات)
4. بررسی چالش‌های اینترنت اشیا با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری

خیراله رهسپارفرد؛ رضا مولایی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 63-82

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.4057.1297

چکیده
  هدف: هدف پژوهش، ارائه مدل ساختار یافته از چالش‌های پیاه سازی اینترنت اشیا و بررسی جایگاه چالش پیشنهادی نیروی انسانی می باشد. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و فرایند اجرا به این شکل است که، بعد از مرور ادبیات در حیطه موضوع پژوهش، چالش‌های مطرح در پیاده سازی اینترنت اشیا، شناسایی شد و چالش پیشنهادی تحقیق مطرح گردید. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات(کلیات)
5. آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از طریق کتابخانه‌های عمومی

حمید قاضی زاده؛ حیدر مختاری؛ سولماز حسین زاده

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3568.1251

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کتابخانه‌های عمومی بر آموزش و ترویج مهارت‌های شهروندی از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی بود. روش: روش پژوهش از نوع پپیمایشی-تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران به تعداد 45 نفر در تابستان 1396 بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت دانش
6. شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

اسماء ملازهی؛ فاطمه کریمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 103-131

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3626.1256

چکیده
  هدف: هدف پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر اشتراک‌دانش معلمان از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) می‌باشد. روش‌پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 در دوره کارشناسی ناپیوسته پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان زاهدان به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه‌های اطلاعاتی اینترنتی از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی

پرنا خلیل‌دزفولی؛ زاهد بیگدلی؛ علی حسین قاسمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3649.1259

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش و مقایسه‌ی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه‌های اطلاعاتی اینترنتی است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه‌ی پژوهش، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. حجم جامعه‌ بیش از 4500 نفر بود که به دلیل بزرگ بودن، با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت اطلاعات(کلیات)
8. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی

عزیز هدایتی خوشمهر؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 157-181

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3790.1275

چکیده
  هدف: دانشجویان و اساتید به عنوان مهم‌ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری مؤثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می‌نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه‌ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت ...  بیشتر