1. به‌کارگیری فناوری‌های وب 2 در بازیابی اطلاعات نمونه پژوهشی: پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

یعقوب نوروزی؛ مطهره بابایی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 102-128

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2020.4893.1346

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره‌گیری از فناوری‌های وب2 در بازیابی اطلاعات در پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران انجام ‌شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 20 پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است که منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شدند و اطلاعات از متخصصان آنها گردآوری ...  بیشتر

مدیریت اطلاعات(کلیات)
2. تاملی بر مدل‌های ارزیابی کتابخانه‌ای: با تاکید بر خدمات

یعقوب نوروزی؛ فاطمه عباسی؛ زهرا حیدرنیا

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 3-30

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3650.1258

چکیده
  هدف: برای اینکه بتوان فعالیت‌ها و خدمات را در سازمان‌های مختلف توسعه داد باید از ابزارهای مختلف جهت ارزیابی خدمات استفاده کرد. برای ارزیابی خدمات در کتابخانه‌ها از مدل‌هایی که برای این کار بوجود آمده‌اند استفاده می‌شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی هشت مدلی است که برای ارزیابی کتابخانه‎ها بویژه در زمینه خدمات کتابخانه‌ای در ...  بیشتر

مدیریت دانش
3. کاربرد مدیریت دانش سازمانی2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران

یعقوب نوروزی؛ مریم حسین زاده؛ مهدی محمدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3284.1218

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر به منظور بررسی کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2.0 (EKM2.0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بر اساس دیدگاه مدیران صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران کتابخانه‌های مرکزی ...  بیشتر

4. بررسی مولفه‌های موثر بر اشتراک دانش کارکنان وب‌سایت‌ها (مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان)

مهدی محمدی؛ وحید شریفی؛ یعقوب نوروزی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2581.1172

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی وضعیت عوامل سه‌گانه موثر بر اشتراک دانش شامل ابزارهای فناوری اطلاعات، عوامل انسانی و سازمانی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی انجام گرفته است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران و متخصصین علم اطلاعات و دانش‌شناسی تایید ...  بیشتر

5. ارزیابی کیفی وب گاه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی: مورد مطالعه کتابخانه های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

یعقوب نوروزی؛ راحیل زابلی دهنوی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2016.769

چکیده
  هدف: هدف تحقیق، ارزیابی کیفی وب گاه‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از "وب کیو ای اِم" است.روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- توصیفی انجام گرفته است. این تحقیق بر روی 10 وب گاه کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های برتر مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. ...  بیشتر

6. اطلاع جویی مشارکتی: مفاهیم، ابعاد، سیستم ها

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1394، ، صفحه 141-162

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2015.605

چکیده
  هدف: در ابتدا جستجوی اطلاعات، فعالیتی فردی در نظر گرفته می‌شد، اما مطالعات در زمینه اطلاع‌ جویی نشان داد که افراد در طول فعالیت‌های جستجوی اطلاعات با یکدیگر همکاری دارند. هدف مقاله حاضر معرفی و تشریح مباحث مرتبط با اطلاع‌ جویی مشارکتی است. روش: این مقاله به روش مروری با بهره‌ گیری از منابع موجود، پس از تشریح مفاهیم اطلاع‌جویی و ...  بیشتر