1. بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران و رضایت آنان از خدمات کتابخانه (پژوهش موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی)

ندا سلیمی؛ فاطمه فهیم نیا؛ علیرضا نوروزی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 114-149

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2019.3994.1288

چکیده
  هدف:پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی و رضایت آنان از خدمات این کتابخانه بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان (در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ‌ارشد و دکتری) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ...  بیشتر

فناوری اطلاعات
2. واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی

فاطمه پورقربان؛ حسن بهزادی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 19-44

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.3285.1219

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی است که اطلاعات آن از طریق دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی و امنیت روانی جمع‌آوری گردید. روایی ابزارهای پژوهش با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و روان‌شناسی انجام گرفت و برای ...  بیشتر

3. بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش ملی و بین المللی

سمیه قویدل؛ محمدرضا نیازمند؛ نرگس خالقی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2018.2364.1162

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان بهره‌گیری کاربران ایرانی از موتورهای کاوش عمومی و تخصصی ملی و بین‌المللی است.روش‌شناسی : روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کاردانی تا دکتری بود و به‌ منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته ‌استفاده شد.یافته‌ها : به‌طور متوسط بیش از 75 درصد از کابران ایرانی هیچ آشنایی ...  بیشتر

4. سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه قم در محیط دیجیتال

طاهره غلامی؛ نجمه باقریان؛ نرگس خالقی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2163.1145

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با به منظور بررسی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشدگروه‌های آموزشی علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه قم در محیط دیجیتال انجام شد.روش: روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.یافته‌ها: نتایج نشان داد مهارت دانشجویان در استفاده از محیط" اینترنت و وب" نسبت به سایر ابزارهای دیجیتال بالاتر ...  بیشتر

5. مطالعه تأثیر فناوری های آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

معصومه مقصودی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22091/stim.2017.2032.1136

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر فناوریهای آموزشی بر رابطه بین سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش همبستگی می باشد. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم مدارس شهدای فرهنگی و شهید کماسی بجنورد به تعداد 200 نفر در هر مدرسه می باشد. نمونه شامل 63 نفر در مدرسه شهید کماسی و 64 نفر در مدرسه ...  بیشتر